Gemalen

Vier boezemgemalen en driehonderd poldergemalen

Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders (de lager gelegen delen in ons gebied) uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen, waarvan het water op peil wordt gehouden door grote boezemgemalen). Van daaruit wordt het water afgevoerd. In het noorden van Rijnland, bij Spaarndam en Halfweg wordt het water afgevoerd naar het Noordzeekanaal, bij Gouda naar de Hollandsche IJssel en in Katwijk naar de Noordzee. Wanneer er een watertekort dreigt te ontstaan, kan Rijnland bij Gouda water binnenlaten dat via de inlaten in de polders verder ons gebied in wordt gebracht.

Renovatie

Als gevolg van slijtage en veroudering moet het elektronische en mechanische gedeelte van gemalen gemiddeld eens in de vijftien jaar vervangen worden. En na veertig tot vijftig jaar is het héle gemaal aan vervanging toe. Met het grote aantal gemalen dat we hebben, betekent dat dus dat we altijd wel een aantal gemalen aan het renoveren zijn. Op dit moment zijn dat onder andere:

Poldergemalen Floris Versterlaan en Merenwijk te Leiden 

De poldergemalen zijn inmiddels opgeleverd en het werk buiten is afgerond.

Poldergemaal Oudenhof-Zuid te Oegstgeest

Poldergemaal Oudenhof-Zuid wordt nieuw gebouwd, omdat het watersysteem in de polder wijzigt. Rijnland is het bestek voor de aannemer aan het afronden. De persleiding van het gemaal wordt door middel van een gestuurde boring aangelegd om de hinder voor de omgeving zo veel als mogelijk te beperken. De technische uitwerking van de gestuurde boring blijkt ingewikkelder dan eerder gedacht. Dit betekent dat de realisatie van het gemaal later start. Hoeveel later is nog niet bekend omdat dit onder andere afhankelijk is van het flora- en faunaseizoen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we begin 2018 kunnen starten met het werk.

Poldergemaal De Leyens te Zoetermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland renoveert poldergemaal De Leyens, omdat deze niet meer voldoet aan de technische en veiligheidseisen van deze tijd. Het gemaal de Leyens is een poldergemaal, wat ingezet wordt om het waterpeil te controleren. Het gemaal brengt overtollig water uit het bebouwde gebied van de Nieuwe Driemanspolder (het lage deel) naar de Zoetermeerse Plas (het hoge deel). Dat gebeurt via de vijzels (duidelijk te herkennen aan de schroefvorm) of met een pomp. De uitdaging van het project is om het gemaal weer voor minimaal 15 jaar inzetbaar en betrouwbaar te maken. Daarom wordt een automatische kroosreiniger geplaatst, de pomp vernieuwd en de vijzels vervangen en overkapt. Zo is het gemaal de Leyens straks weer klaar voor de komende 15 jaar. 

Het plan was om in de zomer van 2018 een kunstroute door Zoetermeer, Jaarringen 2018, georganiseerd door Terra Art Projects uit te werken. Het gemaal De Leyens was geselecteerd om als kunstwerk ingericht te worden. Het hoogheemraadschap van Rijnland overwoog om het kunstwerk permanent aan het gemaal te verbinden. De mening van de bewoners uit de omgeving werd meegenomen via een enquête. Daarnaast was er de kans voor buurtbewoners om een gedicht in te dienen, wat een plaats zou krijgen in het kunstwerk. Terra Art Projects heeft aangegeven dat zij genoodzaakt zijn het kunstproject definitief te annuleren. Dit omdat zij het kunstproject financieel niet rond krijgen. Helaas vervalt hiermee ook het kunstwerk op het gemaal. 

Wegens levertijden en een defecte pomp is het project later dan gepland klaar; eind oktober. De film, welke is gemaakt tijdens de hijswerkzaamheden, wordt gedeeld zodra het gemaal is opgeleverd.

Poldergemalen 24x

Het hoogheemraadschap van Rijnland treft momenteel voorbereidingen voor de aanbesteding van minimaal 24 poldergemalen, een stuw en een automatische inlaat. Clustering van deze losse opdrachten als project vormt hierin een logische aanpak. Rijnland wil de kennis en creativiteit van de markt maximaal benutten. Rijnland is ervan overtuigd dat met de gerichte inbreng van de markt, de meest gepaste invulling van het project wordt ontwikkeld. Dit leidt onder meer tot de gepaste methodiek voor renovatie of vervanging van de gemalen en goede beheersbaarheid tijdens de uitvoering waaronder omgeving, veiligheid, kwaliteit, kosten en tijd. 

Nagenoeg alle conditionerende onderzoeken voor de objecten zijn uitgevoerd, zoals bouwkundige inspecties, (water)bodemonderzoek, asbest onderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven, funderingsonderzoek en bij enkele objecten nader flora- en faunaonderzoek. Deze onderzoeken zijn nodig om de huidige situatie goed in kaart te brengen. Ook zijn deze onderzoeken noodzakelijk voor de nieuwe ontwerpen en de aan te vragen vergunningen bij de gemeente.

De eerste technische ontwerpen worden gemaakt. Ook is de omgeving van alle objecten op de hoogte van de plannen van Rijnland.