Dijkproef

Dijkproef

Dijkproef

Het onder water zetten van een polder valt niet onder regulier werk en biedt kansen om er wat over te leren. Een van de manieren om er wat van te leren is het uitvoeren van een dijkproef. Om dit wat handen en voeten te geven is contact opgenomen met de Stowa. Dit is een orgaan waarin de waterschappen samenwerken om kennis te delen en normen te ontwikkelen. Gezamenlijk met Stowa is gezocht naar meerdere partners voor de dijkproeven. De casus wordt deels uitgewerkt door de TU Delft. Zij werken de opdracht van de dijkproef verder uit. Daarnaast haakt de markt in op de verdere onderzoeksvragen die voor veendijken door de Stowa zijn geïnventariseerd bij de beheerders (waterschappen).

Samenwerken

De dijkproef is een (deel)project waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Veel partijen willen hieraan meewerken. Van provincies, waterschappen tot kennisinstituten en marktpartijen. Alle partijen dragen financieel bij aan het project. Dit wordt door de Stowa gecoördineerd i.s.m. Rijnland. Door de unieke situatie die ontstaat doordat de dijk daadwerkelijk door mag breken is er veel aandacht voor dit project. Zowel nationaal als internationaal.