Onderzoeksproject bollensector

Waterkwaliteitsverbetering Duin- en Bollenstreek

Waterkwaliteitsverbetering Duin- en Bollenstreek

In het voorjaar van 2010 zijn we het Onderzoeksproject bollensector gestart. Het richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Duin- en Bollenstreek, en met name in Het Trekvaartsysteem.

Vooral de voedingsstoffen stikstof en fosfor zorgen voor problemen in het oppervlaktewater in de Duin- en Bollenstreek. Het project moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de bronnen van de stikstof en fosfor die in het oppervlaktewater rondom bollenpercelen aangetroffen worden en zijn deze bronnen te beïnvloeden?
  • Kunnen de bedrijfsvoering en het watersysteem zodanig ingericht worden dat milieuemissies worden geminimaliseerd én bollenteelt rendabel is?
  • Welke maatregelen zijn nodig en haalbaar om de Kaderrichtlijn Water-doelen in de Leidse Vaart te halen?

Tijdens het project zetten we in op maatregelen die een barrière vormen tussen de uitspoelende voedingsstoffen en het oppervlaktewater. Deze maatregelen zijn gekozen samen met de bollensector, advies- en onderzoeksbureaus en kennisinstituten.

Onderzoekslocatie

Als onderzoekslocatie hebben we drie percelen ingericht bij een bollenkweker in Voorhout. In twee van deze percelen zijn drainagebuizen gekoppeld om het debiet en de waterkwaliteit van het drainagewater te meten. Peilbuizen zijn geplaatst om de kwaliteit van het grondwater op verschillende dieptes te meten en het grondwaterpeil te bepalen. Ook slootwater en boezemwater worden regelmatig bemonsterd. De kweker houdt de bemesting en het teeltplan bij.

De resultaten van de metingen bespreken we met de kweker en vertegenwoordigers van onderzoeks- en adviesbureaus en de agrarische sector. In de klankbordgroep nemen zitting: KAVB, LTO, DLV-Plant, Bodemdienst van Dam en PPO Lisse.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de maatregelenfase. De onderzoeksfase rondden we in 2012 af. Het rapport daarvan kunt rechts op deze pagina downloaden.

Locatie proefopstelling

Foto hierboven: Ligging van de proefopstelling. Op de foto zijn twee van de drie percelen te zien, met elk twee bakken waarin drie drains uitkomen. Deze drains zijn gekoppeld aan automatische monstername apparatuur. Zo kunnen we meten hoeveel drainwater uit de percelen en welke kwaliteit dit drainwater heeft.  

Apparatuur monstername

Foto hierboven: Automatische monstername apparatuur. Als de drain gaat lopen, wordt een monster genomen en geregistreerd hoeveel water is gedraineerd.  

Vlaggetje bij grondwaterbuis

Foto hierboven: Midden tussen de bloeiende dahlia's wordt de kwaliteit van het grondwater gemeten. Het vlaggetje geeft aan waar de grondwaterbuis zich bevindt.