Amstelveense Poel

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit en ecologie in de Amstelveense Poel kunnen beter: het water is troebel, en er zijn veel algen en bijna geen waterplanten. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn het water helderder wordt en de ecologie meer in evenwicht is.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Amstelveense Poel ligt ten westen van Amstelveen en maakt onderdeel uit van het Amsterdamse Bos. De plas is ontstaan door veenafgravingen in de 19e eeuw. De kwaliteit van het water en de ecologie* kunnen beter. In het water zitten veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen), waardoor er veel algen zijn en het water troebel is. Er zijn bijna geen waterplanten, wel veel vissen. Vooral brasems. 

De Amstelveense Poel ligt in de Buitendijksche Buitenveldersche Polder. Het peilbesluit van deze polder wordt herzien. Het watersysteem van de polder voldoet aan de normering voor wateroverlast. De peilen blijven grotendeels ongewijzigd. Lees meer

* Een goede waterkwaliteit betekent niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water. Een goede ecologie houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. 

Wat gaan we doen?

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren in de Amstelveense Poel, moeten we er voor zorgen dat er minder voedingsstoffen zoals fosfor in het water komen. Algen nemen dan in aantal af. Minder algen in het water, betekent helderder water. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen, waardoor waterplanten de kans krijgen om te groeien. Zo neemt de diversiteit aan waterplanten- en dieren uiteindelijk toe. We onderzoeken hiervoor of het water dat wordt ingelaten vanuit de Nieuwe Meer kan worden gedefosfateerd.

Er zijn aanwijzingen dat het veen in het slib op de bodem van de plas afbreekt. Daardoor komt er fosfor vrij in het water. Mogelijke maatregelen om dit probleem op te lossen, zijn baggeren, bezanden of beijzeren (defosfateren). In 2018 hopen we duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid en effecten van deze maatregelen.   

Een ander mogelijk probleem in de plas is een te grote hoeveelheid witvis, met name brasems. De brasems woelen in de bodem waardoor het water
troebel wordt en waterplanten niet genoeg licht krijgen om te groeien.
Als het nodig is, willen we het bestand aan witvis reduceren. Dit heeft echter alleen zin als andere factoren, zoals de externe belasting en aanpak van het slib, op orde zijn. 

Op een paar vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord:

  • Waarom komen er geen waterplanten tot ontwikkeling als de ecologische stuurfactoren aangeven dat dat wel mogelijk is?
  • Welk effect hebben maatregelen in de Nieuwe Meer op de ecologische kwaliteit van de Amstelveense Poel?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor het instellen van een flexibel waterpeil in de Amstelveense Poel? 

amstelveense poel

Wat is er al gedaan?

Vanuit de Amstelveense Poel pompen we water naar het omringende stedelijk gebied van Amstelveen en het Amsterdamse Bos. Zodat daar geen watertekort ontstaat. Een watertekort in de Amstelveense Poel, vullen we aan met water vanuit de Nieuwe Meer. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel, want in het water van de Nieuwe Meer zit veel fosfor. In 2006 zijn maatregelen genomen waardoor een deel van het stedelijk gebied via een andere route van water wordt voorzien. Zo hoeven we minder water vanuit de Nieuwe Meer naar de Amstelveense Poel in te laten. Hierdoor is de belasting met nutriënten al sterk verminderd en de waterkwaliteit al iets verbeterd. Momenten met helder water komen steeds vaker voor. 

Wat is de planning?

In 2018 hopen we duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid en effecten van het baggeren, bezanden of beijzeren (defosfateren) van de plas. In het begin van 2019 starten we met een defosfateringsproef vlakbij de inlaat van het gemaal, in het noorden van de polder tegen de Nieuwe Meer aan.

We willen op basis van alle onderzoeken en elders opgedane kennis maatregelen benoemen die we daadwerkelijk gaan uitvoeren. Geen verdere studies en onderzoeken, maar concrete actie in de Amstelveense Poel! Hiervan moeten met name de betrokken gebruikers de resultaten kunnen zien. Start uitvoering van de maatregelen: 2018-2019. 

Wat merkt u ervan?

Omdat we de maatregelen nog moeten uitwerken, is onduidelijk wat de effecten ervan zijn op het gebruik van de plas en op de omgeving. 

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u meer over de mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. 

Heeft u vragen over de Amstelveense Poel, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.