Amstelveense Poel

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit en ecologie in de Amstelveense Poel kunnen beter: het water is troebel, en er zijn veel algen en bijna geen waterplanten. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn het water helderder wordt en de ecologie meer in evenwicht is.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Amstelveense Poel ligt ten westen van Amstelveen en maakt onderdeel uit van het Amsterdamse Bos. De plas is ontstaan door veenafgravingen in de 19e eeuw. De kwaliteit van het water en de ecologie* kunnen beter. In het water zitten veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen), waardoor er veel algen zijn en het water troebel is. Er zijn bijna geen waterplanten, wel veel vissen. Vooral brasems. 

De Amstelveense Poel ligt in de Buitendijksche Buitenveldersche Polder. Het peilbesluit van deze polder is herzien: meer informatie. Het watersysteem van de polder voldoet aan de normering voor wateroverlast. De peilen blijven grotendeels ongewijzigd. Lees meer

* Een goede waterkwaliteit betekent niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water. Een goede ecologie houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. 

amstelveense poel

Wat gaan we doen?

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren in de Amstelveense Poel moeten we er voor zorgen dat er minder voedingsstoffen in het water komen, zoals fosfor. Algen nemen dan in aantal af. Minder algen in het water, betekent helderder water. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen waardoor waterplanten de kans krijgen om te groeien. Zo neemt de diversiteit aan waterplanten- en dieren uiteindelijk toe.

In april 2019 starten we een proef met het defosfateren van het inlaatwater van de Nieuwe Meer. De proef duurt van begin april tot eind oktober 2019. Met de proef hopen we duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid en effecten van deze maatregelen. 

Werkzaamheden op de Kleine Poelakker, de aanleg van een ondiepe poel!

(voor locatie zie pijl in het plaatje)

Kaartje aanleg natuurvriendelijke oevers

Begin oktober start de aannemer met de werkzaamheden op de Kleine Poelakker bij de Amstelveense Poel. De akker wordt voor een deel afgegraven zodat er een poel in het midden ontstaat en langs de randen wordt het maaiveld wat opgehoogd. De geleidelijk aflopende oevers zijn een geschikt leefgebied voor (water)planten en dieren.

Op de akker wordt deze of volgende week een camera geplaatst op een 2,5 tot 3 meter hoge paal. Hij ziet er uit als een vogelhuisje. De camera maakt af en toe foto’s die aan het eind van het project worden gebundeld tot een filmpje dat op de website wordt gezet. Afbeeldingen van passerende bezoekers van het Bos worden verwijderd.

Camera op paal

Het ontwerp van de ondiepe poel is hieronder te zien

kaart met ontwerp kleine poelakker

werkzaamheden aan de kleine poelakker

Meer informatie is ook te vinden op de website van het Amsterdamse Bos

Wat is er al gedaan?

Vanuit de Amstelveense Poel pompen we water naar het omringende stedelijk gebied van Amstelveen en het Amsterdamse Bos. Zodat daar geen watertekort ontstaat. Een watertekort in de Amstelveense Poel vullen we aan met water vanuit de Nieuwe Meer. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel, want in het water van de Nieuwe Meer zit veel fosfor. In 2006 zijn maatregelen genomen waardoor een deel van het stedelijk gebied via een andere route van water wordt voorzien. Zo hoeven we minder water vanuit de Nieuwe Meer naar de Amstelveense Poel in te laten. Hierdoor is de belasting met nutriënten al sterk verminderd en de waterkwaliteit al iets verbeterd. Momenten met helder water komen steeds vaker voor. 

De mogelijkheden voor het instellen van een flexibel waterpeil in de Amstelveense Poel zijn onderzocht. Een flexibel waterpeil draagt bij aan het vasthouden van eigen (regen)water en de waterkwaliteit bij een fluctuatie van 20 cm of meer. Gezien de riet-veengronden, de inlaat naar Amstelveen en de bebouwing rondom de Poel is dit niet haalbaar. Dit vanwege onder andere veenoxidatie in de rietlanden en funderingen rond de Poel en in Amstelveen.

Wat is de planning?

In 2019 hopen we duidelijkheid te krijgen over de effecten van het beijzeren (defosfateren) van de Amstelveense Poel. De proef loopt tot eind oktober 2019. De  natuurvriendelijke oevers in de Kleine Poel worden in oktober 2019 aangeled.

Wat merkt u ervan?

De effecten van de defosfatering brengen we in beeld tijdens de proef. De inrichtingsmaatregelen bij de Kleine Poel hebben een lokaal effect op de ecologie.  

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Amstelveense Poel is een van deze 40 KRW-waterlichamen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u meer over de mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. 

Heeft u vragen over de Amstelveense Poel, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.