De Nieuwe Meer

We maken het water nog schoner en gezonder

De ecologische waterkwaliteit in de Nieuwe Meer kan beter: de inrichting van de oevers is niet optimaal en er groeien weinig waterplanten. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn de waterkwaliteit en ecologie verbeteren.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Nieuwe meer ligt tussen Amsterdam en Schiphol en vormt de verbinding tussen de Schinkel en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. In het water van de Nieuwe Meer zitten te veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen), zoals fosfor. Toch groeien er niet veel algen. Dit komt door de luchtmenginstallatie. Hierdoor zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. De ecologische waterkwaliteit* kan echter beter. De inrichting van de oevers is niet optimaal en er groeien weinig waterplanten. Vissoorten die in de plas voorkomen, zijn vooral blankvoorns en brasems. 

* Een goede ecologische waterkwaliteit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. 

Wat gaan we doen?

De luchtmenginstallatie zorgt ervoor dat er geen grote problemen zijn met algengroei of de helderheid van het water. De installatie zien we echter niet als een duurzame oplossing. Daarom onderzoeken we of er alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast is er met betrokkenen, gebruikers en beheerders gesproken om concrete maatregelen te benoemen die de ecologie kunnen verbeteren. Ideeën zijn onder andere een kwaliteitsverbetering van de zuidelijke oever. Maar ook experimenten om de plantengroei te bevorderen kunnen worden opgepakt. 

Wat is de planning?

Samen met het Amsterdamse Bos wordt de zuidelijke oever verbeterd. Betere lichtinval en verbeterde inrichting moeten de waterkwaliteit van dit gebied verbeteren. 

Wat merkt u ervan?

Omdat we de maatregelen nog moeten uitwerken, is onduidelijk wat de effecten ervan zijn op het gebruik van de plas en op de omgeving. 

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Amstelveense Poel is een van deze 40 KRW-waterlichamen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u meer over de mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. 

Heeft u vragen over de Nieuwe Meer, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.