Langeraarse Plassen

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: het water is troebel en vooral in de zomer is de kans op drijflagen van blauwalg groot. In de plassen groeien vrijwel geen ondergedoken waterplanten. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn het water helderder wordt en de ecologie meer in evenwicht is.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Langeraarse Plassen zijn ontstaan door turfwinning. Meer informatie hierover leest u via de link ‘Geschiedenis Langeraarse Plassen’. De plassen zijn met elkaar verbonden en liggen in de gemeente Nieuwkoop. Ze zijn belangrijk voor het bergen van water. Vanwege het mooie uitzicht en de mogelijkheden voor waterrecreatie is het aantrekkelijk om aan de plassen te wonen.

De kwaliteit van het water en de ecologie* kunnen beter. In het water zitten veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen), waardoor er veel algen zijn en het water troebel is. Vooral in de zomer is de kans op drijflagen van blauwalg groot. Door het troebele water komt er weinig licht op de bodem, waardoor er vrijwel geen ondergedoken waterplanten groeien. Langs de oevers groeien wel enkele drijvende plantensoorten maar in lage bedekking. Langs een deel van de oevers groeit riet en een groot deel van de oevers is steil. De vissoort die het meest voorkomt in de plas, is brasem.

* Een goede waterkwaliteit betekent niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water. Een goede ecologie houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten.

Wat gaan we doen?

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, moeten we er voor zorgen dat er minder voedingsstoffen zoals fosfor in het water komen. Algen nemen dan in aantal af. Minder algen in het water, betekent helderder water. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen, waardoor waterplanten de kans
krijgen om te groeien. Zo neemt de diversiteit aan waterplanten- en dieren uiteindelijk toe.

De hoeveelheid fosfor in de plassen is voor een belangrijk deel afkomstig van de wateraanvoer. Daarnaast ligt er een grote hoeveelheid slib op de waterbodem waardoor er bij wind en golven fosfor vrij komt in het water. In het kaartje rechts op de pagina bij ‘Downloads’ is de slibdikte afgebeeld in de plassen. Rood is 1,00 m en donkerblauw is 0,10 m. Door de algen en het slib is de helderheid van het water slecht (maximaal 50 cm).

Om de waterkwaliteit te verbeteren is een aantal maatregelen mogelijk:

 • Isoleren van de Geerplas van de Langeraarse Plassen (maatregel loopt)
 • Defosfateren van (inlaat)water (onderzoek loopt)
 • Inlaat van de plassen automatiseren (maatregel loopt)
 • Flexibel waterpeil instellen (onderzoek loopt)
 • Belasting vanuit kassengebied beperken (onderzoek loopt)
 • Windbrekers aanleggen (onderzoek loopt)
 • Baggeren (onderzoek loopt)
 • Beijzeren (onderzoek loopt)
 • Bezanden (onderzoek loopt)
 • Slibvang aanleggen, diepe put graven (onderzoek loopt)
 • Habitat kopsloten verbeteren (onderzoek loopt)
 • Bestaande oeverplantengroei bevorderen of nieuwe natuurvriendelijke oevers aanleggen (onderzoek loopt)
 • Gemaal Smitskade vispasseerbaar maken (uitgevoerd)
 • Sluislekverliezen opheffen (onderzoek loopt)

Momenteel voeren we een aantal maatregelen uit die een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Voor andere maatregelen is het effect nog onduidelijk, daarom doen we daar eerst onderzoek naar. De resultaten van deze onderzoeken bespreken we met de gemeente Nieuwkoop, Staatsbosbeheer en de werkgroep Langeraarse Plassen, waarin lokale partijen vertegenwoordigd zijn.

Wat is de planning?

 In 2016 is de inlaat geautomatiseerd. We werken nu aan het optimaliseren van het waterpeil op de plassen met de nieuwe inlaat. Om de Geerplas te isoleren van de Langeraarse Plassen is een stuw gerealiseerd in de doorgang onder de Geerweg. Om de stuw dicht te kunnen zetten zal het gemaal van de Geerpolder klaar moeten zijn. Medio 2017 is deze maatregel gereed en is de Geerplas afgesloten.

Wat merkt u ervan?

Om de onderzoeken uit te kunnen voeren, varen onderzoeksbureaus op de plassen. Er worden metingen gedaan van de waterbodem en de oevers. Dit kan voor minimale overlast zorgen. Particuliere percelen worden niet betreden. Mocht dit in een uitzonderlijk geval wel moeten gebeuren, dan worden de eigenaren via een brief voorafgaand op de hoogte gebracht.

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Amstelveense Poel is een van deze 40 KRW-waterlichamen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u meer over de mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Heeft u vragen over de Langeraarse Plassen, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.