Langeraarsche Plassen

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarsche Plassen kunnen beter: Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib, is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.

Informatieavond 

Op dinsdag 6 oktober is er via Google Meet een informatie bijeenkomst geweest over de maatregelen in de Langeraarse Plassen. 

Informatieavond Langeraars Plassen

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Langeraarsche Plassen bestaan uit een noordelijke en een zuidelijke plas die met elkaar verbonden zijn onder het Kerkpad door en liggen in de gemeente Nieuwkoop. De plassen zijn ontstaan door turfwinning. (het geschiedkundige onderzoek is via rechterkolom te downloaden) Vanwege het mooie ruimtelijke uitzicht en de mogelijkheden voor waterrecreatie is het aantrekkelijk om aan de plassen te wonen. De kwaliteit van het water en de ecologie in en om het water kunnen beter. Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib, is het water troebel en groen.

Wat gaan we doen?

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, is een belangrijke stap het doorzicht te verbeteren. Het doorzicht wordt beperkt door twee factoren; de aanwezigheid van algen en het wervelende slib. Om de algen te verminderen kunnen de bronnen van voedingsstoffen aangepakt worden zodat minder fosfaat in het water komt. Bronnen van fosfaat zijn bijvoorbeeld: de aalscholvers in de geerplas, bodemslib (verwering van veenresten), af- en uitspoeling van onverhard en verhard oppervlak de plas in en emissies glastuinbouw en de inlaat van boezemwater. Het hoge fosfaatgehalte is een gevolg van vele jaren!

Voor de aanpak van het wervelende slib kunnen inrichtingsmaatregelen genomen worden zoals baggeren en verdiepingen in de waterbodem aanleggen (hier kan slib bezinken zonder weer opgewerveld te worden). Om zowel algen als wervelend slib tegen te gaan, werken luwte maatregelen, zoals verdiepingen van de waterbodem maar ook bijvoorbeeld door legakkers op de wind aan te leggen om de kracht van de windgolven tegen te gaan.  

Dit soort maatregelen leidt ertoe dat het doorzicht van het water verbetert en het water helderder wordt. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen, waardoor waterplanten de kans krijgen om te groeien. Zo neemt de diversiteit aan waterplanten- en dieren uiteindelijk toe. Rijnland heeft een aantal maatregelen genomen, zie het overzicht per plas.

Nu nog op stapel?

Het baggeren, de aanleg van de slibvang en de natuurzone in de noordelijke plas is nu in voorbereiding. De planning is dat in 2020 het werk wordt aanbesteed en uitvoering in 2021 start. De duur van de werkzaamheden zal ongeveer 3 jaar duren!  De planvorming rond het herstel van de legakkers in de zuidelijke plas ligt even stil in afwachting van het resultaat van de aanleg van de slibvang en natuurzone.

Reeds uitgevoerde maatregelen

 Maatregelen Noordelijke plas

 

Maatregelen Zuidelijke plas

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Langeraarsche plassen zijn een van deze 40 KRW-waterlichamen.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Verbetering waterkwaliteit Langeraarseplassen door aanleg slibvang en natuurzone” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO kunt u hier vinden: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

logo's van de EU en provincie Zuid Holland

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. Heeft u vragen over de Langeraarsche Plassen, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.