Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor 2021.

Noodmaatregelen

Tijdens recente duikinspecties is vastgesteld, dat de funderingspalen van de Kolkssluis-kademuren dermate slecht zijn, dat veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Begin dit jaar leidde de slechte staat van de fundering onder de Westkolk-kademuren al tot een parkeerverbod langs het water. Op dit moment bereiden we noodmaatregelen voor die de kademuren stabiel moeten houden tot we de kademuren gaan slopen en nieuwe muren plaatsen.

Kademuren tijdelijk afgeschermd

We hebben de kademuur aan de Oostkolk-zijde van de Kolksluis inmiddels afgeschermd om ongelukken door spoelgaten of verzakkingen te voorkomen. Vanaf maandag 12 oktober zetten we ook de Westkolk-kademuur af. 

Kolksluis vullen met zand

De noodmaatregel die we nu voorbereiden, is het vullen van de Kolksluis met zand, tot net onder de waterlijn. Hiermee stabiliseren we de kademuren, totdat we ze gaan vervangen. Tegelijkertijd brengen we dan damwanden aan bij beide sluishoofden, zodat het zand niet weg kan spoelen. Tijdens de uitvoering zal de hele Kolksluis met bouwhekken afgezet moeten worden. We verwachten de uitvoering van deze maatregel spoedig te kunnen starten. Als de Kolksluis gevuld is met zand, kunnen de bouwhekken weer weg.

Bouwkundige vooropnames

Voordat we de noodmaatregel realiseren, laten we bouwkundige vooropnames maken van alle huizen in de directe omgeving. Het bureau dat de bouwkundige vooropnames gaat uitvoeren, zal de desbetreffende bewoners rechtstreeks benaderen voor een afspraak. Ook voeren we 0-metingen uit met meetbouten.

Niet meer schutten

Tot de oplevering van de nieuwe kademuren kan er in de Kolksluis niet geschut worden. Schutten is gevaarlijk voor de stabiliteit van de kademuren en de kwaliteit van de kades daarachter. Schutten bevordert het wegspoelen van grond achter de kades met het risico op verzakkingen en spoelgaten.

Start vervangen kademuren Kolksluis in 2021

Het ontwerp voor de kademuren van de Westkolk is klaar. De vergunningsaanvraag voor de Westkolk is op 8 september 2020 ingediend. Rijnland en aannemer Beens Groep werken nu aan een definitief ontwerp voor de kademuren van de Oostkolk. Dit ontwerp vraagt een zorgvuldige afweging van belangen, risico’s en mogelijke oplossingen en het wikken en wegen kost meer tijd dan voorzien.

Recent aanvullend onderzoek naar de conditie van de kademuren en de bomen aan de Oostkolk onderstreept de urgentie van een oplossingsgerichte voortgang. Het is onze ambitie om de vergunning voor de Oostkolk voor het einde van het jaar in te dienen. Zonder bezwaarprocedure ontvangen we de vergunning 20 weken later. Uitvoering kan dus niet eerder dan in 2021 starten. De exacte startdatum hangt mede af van het verloop van het vergunningentraject.

Voorbereiding

In de afgelopen tijd is met diverse belanghebbenden gesproken. We hebben uitgebreid onderzoek laten uitvoeren, onder andere naar de technische staat van de kademuren en de historische waarde van de Kolksluis. Daarnaast zijn de conditie en levensverwachting van de monumentale bomen op de Oostkolk onderzocht.

Terwijl we werken aan het definitieve ontwerp voor de kademuren houden de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden. En we nemen waar nodig extra maatregelen om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep, toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten en staat open voor nieuwe inzichten van de aangehaakte experts. Samen met Beens Groep werken we aan het definitieve ontwerp voor de kademuren.

Uitvoering

De Kolksluis ligt in de kern van Spaarndam en is omringd door woonhuizen en bedrijven. Daarnaast trekt Spaarndam toeristen. Werkzaamheden aan de kademuren moeten op een relatief kleine oppervlakte gebeuren en hebben direct invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving.

Meer informatie over de planning van de uitvoering en de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied tijdens de werkzaamheden volgt.