Schadeloket

Bij de werkzaamheden aan de kademuren van de Kolksluis doen we er alles aan om schade en overlast te voorkomen. Daarvoor treffen we diverse maatregelen. Desondanks kan het zijn dat u schade ondervindt van het project. Als dit gebeurt, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

Schade

Hoe zorgvuldig we ook plannen en uitvoeren, het opknappen van de sluizen in het historische centrum van Spaarndam zal overlast met zich meebrengen. Bij het vervangen van de kademuren van de Kolksluis werken we slechts op een paar meter afstand van veel monumentale panden.

Preventie en voorzorg

Rijnland neemt veel preventieve maatregelen om hinder en risico’s op schade te beperken. Zo past de aannemer de wijze van uitvoering aan op de omgeving. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • door het werk vanaf het water uit te voeren, zodat materiaal en materieel niet over de weg aan- en afgevoerd hoeft te worden;
 • het drukken van damwanden in plaats van trillen. Door deze trillingsarme werkwijze wordt de kans op schade en overlast beperkt;
 • het gefaseerd verwijderen van de huidige constructie;
 • het meten van afwijkingen (deformaties) tijdens de uitvoering van het werk.

De aannemer laat voorafgaand aan de start van de uitvoering bij alle panden rondom de Kolksluis een bouwkundige vooropname doen. De uitkomsten hiervan delen wij met u en worden ook bij de notaris gedeponeerd.
Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden houden we al zoveel als mogelijk rekening met bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid voor de omgeving.

Toch kunnen we schade nooit van tevoren uitsluiten. Daarom hebben we voor dit project een schadeloket en een schadeprotocol voor het geval dat er toch iets mis gaat. Hieronder vindt u meer informatie over het melden en afhandelen van mogelijke schade.

Welke soorten schade zijn er?

In het project sluizen Spaarndam kunnen twee typen schade voorkomen:

 1. Vermogens- of inkomensschade
 2. Uitvoeringsschade, ook wel bouwschade genoemd

Wanneer is er sprake van vermogens- of inkomensschade?

De rechtmatige handelingen van Rijnland kunnen tot financieel verlies en/of winstderving leiden. Ook kunnen ze materiële of immateriële schade veroorzaken. In al deze gevallen spreken we van vermogens- of inkomensschade. Rechtmatige handelingen zijn handelingen die op zich wel uitgevoerd mogen worden door Rijnland (bijvoorbeeld een dijkverbetering), maar die helaas tot schadelijke gevolgen hebben geleid.

Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. U doet daarbij een beroep op nadeelcompensatie. Dit is in de wet (Waterwet) zo geregeld.

Op welk moment kunt u nadeelcompensatie aanvragen?

U kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen nadat het Projectplan onherroepelijk is. In het geval dat u ernstige omzetschade verwacht, meldt u zich al eerder bij Rijnland met het verzoek om een voorschot. Zie ook wanneer heeft u recht op een voorschot? 

Hoe dient u een verzoek tot nadeelcompensatie in?

U download dit formulier (dit formulier volgt later) en vult het zo nauwkeurig mogelijk in. Dan stuurt u het formulier per post naar:

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Hoogheemraadschap van Rijnland

Postbus 156

2300 AD Leiden

Of digitaal naar: 

post@rijnland.net

Hoe wordt uw verzoek behandeld?

Een of meer onafhankelijk adviseurs beoordelen uw verzoek. Zij adviseert vervolgens  dijkgraaf en hoogheemraden of er recht op nadeelcompensatie is en zo ja, in welke mate. Of en hoeveel gecompenseerd wordt, is op voorhand niet te zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard en de ernst van de schade.

Dijkgraaf en hoogheemraden kennen nadeelcompensatie toe op grond van de Waterwet (artikel 7.14) en de Verordening nadeelcompensatie Rijnland. De procedures voor de beoordeling en toekenning van nadeelcompensatie vindt u in de Verordening nadeelcompensatie Rijnland

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie:

 • U kunt uw verzoek tot nadeelcompensatie indienen tot 5 jaar nadat het projectplan onherroepelijk is. Als de schade zich niet binnen deze termijn openbaart, dan wordt de termijn automatisch verlengd naar 20 jaar.
 • Voor het toekennen van nadeelcompensatie kan de onafhankelijk adviseur om aanvullende gegevens vragen, bijvoorbeeld over de omzet van uw onderneming. 

Wanneer heeft u recht op een voorschot?

Als de schade een zware financiële wissel trekt op uw onderneming of persoonlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek tot voorschot indienen. Dit kan het geval zijn bij grote omzetschade. Wacht dan niet op de eindbeoordeling van uw verzoek. Vraag alvast een voorschot op compensatie aan. De onafhankelijk adviseur bekijkt of u op basis van een voorlopige beoordeling voor een voorschot in aanmerking komt en adviseert het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit college beslist vervolgens.

Welke schade wordt niet vergoed?

 • Niet alle schade wordt vergoed. Sommige nadelen vallen onder het zogenaamde normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. Dat betekent dat bepaalde risico’s ‘erbij horen’, omdat u op andere momenten profiteert van de faciliteiten die de overheid biedt. Een voorbeeld hiervan is het in stand houden van het wegennet: u profiteert ervan dat de overheid de wegen naar uw huis en/of bedrijf onderhoudt, maar daar staat tegenover dat de weg soms voor onderhoud afgesloten moet worden. Schade die daaruit ontstaat, wordt doorgaans niet vergoed door de gemeente of het waterschap;
 • Ook kan het zijn dat de schade al op een andere manier vergoed wordt. Bijvoorbeeld omdat u verzekerd bent tegen een dergelijke schade;
 • Bij nadeelcompensatie moet er daarnaast sprake zijn van onevenredige schade voor een kleine groep mensen in vergelijking met anderen (de grotere groep). Als dat niet zo is, dan komt u niet in aanmerking voor compensatie.

Wanneer is er sprake van uitvoeringsschade (bouwschade)?

Uitvoeringsschade (bouwschade) is schade aan panden die vooraf niet voorzien is en optreedt tijdens de uitvoering of onderhoudsperiode. Rijnland sluit voor dit soort schades een CAR-verzekering af. Deze heeft een looptijd vanaf de start van de werkzaamheden tot 1 jaar na voltooiing van het werk.

Hoe meldt u bouwschade?

Als u vermoedt dat uw pand uitvoeringsschade heeft opgelopen, dan meldt u deze schade zo snel mogelijk in een email naar spaarndam@rijnland.net. Wij sturen u een schademeldingsformulier toe met het verzoek dit zo compleet mogelijk in te vullen en ondertekend aan ons te retourneren. Rijnland blijft uw contactpersoon. Een onafhankelijke schade-expert komt bij u langs om de schade op te nemen. De verzekeraar handelt het verder af.

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsteam via of ons telefoonnummer 071-306 3535