Nadeelcompensatie

De rechtmatige handelingen van Rijnland kunnen tot financieel verlies en/of winstderving leiden. Ook kunnen ze materiële of immateriële schade veroorzaken. Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. U doet daarbij een beroep op nadeelcompensatie.

Wanneer is er sprake van vermogens- of inkomensschade?

De rechtmatige handelingen van Rijnland kunnen tot financieel verlies en/of winstderving leiden. Ook kunnen ze materiële of immateriële schade veroorzaken. In al deze gevallen spreken we van vermogens- of inkomensschade. Rechtmatige handelingen zijn handelingen die op zich wel uitgevoerd mogen worden door Rijnland (bijvoorbeeld een dijkverbetering), maar die helaas tot schadelijke gevolgen hebben geleid.

Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. U doet daarbij een beroep op nadeelcompensatie. Dit is in de wet (Waterwet) zo geregeld.

Op welk moment kunt u nadeelcompensatie aanvragen?

U kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen nadat de Projectplannen voor de Oostkolk en de Westkolk onherroepelijk zijn. Verwacht u ernstige omzetschade? Meldt u zich dan eerder bij Rijnland met het verzoek om een voorschot. Zie ook wanneer heeft u recht op een voorschot? 

Hoe dient u een verzoek tot nadeelcompensatie in?

Als de Projectplannen definitief zijn, voegen wij een schadeformulier aan deze pagina toe. Dat formulier kunt u naar ons mailen via of per post toesturen naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. de heer A. Zonneveld
Postbus 156
2300 AD Leiden

Hoe wordt uw verzoek behandeld?

Een of meer onafhankelijke adviseurs beoordelen uw verzoek. Zij adviseren vervolgens  dijkgraaf en hoogheemraden over mogelijk recht op nadeelcompensatie en de hoogte van de compensatie. Of en hoeveel gecompenseerd wordt, is op voorhand niet te zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard en de ernst van de schade. Dijkgraaf en hoogheemraden kennen nadeelcompensatie toe op grond van de Waterwet (artikel 7.14) en de Verordening nadeelcompensatie Rijnland. De procedures voor de beoordeling en toekenning van nadeelcompensatie vindt u in de Verordening nadeelcompensatie Rijnland

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie:

  • U kunt uw verzoek tot nadeelcompensatie indienen tot 5 jaar nadat Projectplannen onherroepelijk zijn. Als de schade zich niet binnen deze termijn openbaart, dan wordt de termijn automatisch verlengd naar 20 jaar.
  • Voor het toekennen van nadeelcompensatie kan de onafhankelijk adviseur om aanvullende gegevens vragen, bijvoorbeeld over de omzet van uw onderneming. 

Wanneer heeft u recht op een voorschot?

Als de schade een zware financiële wissel trekt op uw onderneming of persoonlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek tot voorschot indienen. Dit kan het geval zijn bij grote omzetschade. Wacht dan niet op de eindbeoordeling van uw verzoek. Vraag alvast een voorschot op compensatie aan. De onafhankelijk adviseur bekijkt of u op basis van een voorlopige beoordeling voor een voorschot in aanmerking komt en adviseert het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit college beslist vervolgens.

Welke schade wordt niet vergoed?

  • Niet alle schade wordt vergoed. Sommige nadelen vallen onder het zogenaamde normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. Dat betekent dat bepaalde risico’s ‘erbij horen’, omdat u op andere momenten profiteert van de faciliteiten die de overheid biedt. Een voorbeeld hiervan is het in stand houden van het wegennet: u profiteert ervan dat de overheid de wegen naar uw huis en/of bedrijf onderhoudt, maar daar staat tegenover dat de weg soms voor onderhoud afgesloten moet worden. Schade die daaruit ontstaat, wordt doorgaans niet vergoed door de gemeente of het waterschap;
  • Ook kan het zijn dat de schade al op een andere manier vergoed wordt. Bijvoorbeeld omdat u verzekerd bent tegen een dergelijke schade;
  • Bij nadeelcompensatie moet er daarnaast sprake zijn van onevenredige schade voor een kleine groep mensen in vergelijking met anderen (de grotere groep). Als dat niet zo is, dan komt u niet in aanmerking voor compensatie.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsteam via of ons telefoonnummer 071-306 3535.