Vraag en antwoord

Op deze pagina beantwoorden wij vragen die wij regelmatig voorgelegd krijgen vanuit de omgeving. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Stuur ons dan een e-mail via spaarndam@rijnland.net

Welke preventieve maatregelen neemt Rijnland voor werkzaamheden in de Kolksluis?

Uiteraard doen we er alles aan om schade te voorkomen, zowel tijdens de tijdelijke noodmaatregel in de Kolksluis als bij de definitieve vervanging van de kademuren van de Kolksluis.
Daarom werken we:
  • vanaf het water, om transport van materiaal en materieel over de weg te voorkomen;
  • drukken we de stalen damwanden trillingsarm de grond in.
En monitoren we tijdens de uitvoering:
  • zakkingen via meetbouten, geplaatst op panden in de directe omgeving; we vergelijken de meetgegevens met een 0-meting voorafgaand aan de uitvoering;
  • zettingen: de nieuwe kademuren en de achterliggende woningen zijn opgenomen in een rekenmodel waarin de theoretische zettingen en verplaatsingen kunnen worden berekend;
  • trillingen, via trillingsmeters om omliggende panden. We vergelijken deze trillingen met een nulmeting die we voor uitvoering hebben uitgevoerd;
  • de grondwaterstand met behulp van peilbuizen die voorafgaand aan het werk zijn aangebracht.
Voor de definitieve oplossing:
  • verwijderen we straks de kademuren in fases;
  • brengen we tijdens de uitvoering een drain aan die de grondwaterstand op het gelijke niveau houdt;
  • plaatsen we schroefinjectieankers die de kademuren stabiel houden.
Verder laten we voorafgaand aan de bij alle panden in de nabije omgeving van de Kolksluis bouwkundige vooropnames doen (in- en exterieur). Deze worden uitgevoerd door Bouwrisk, een onafhankelijk bureau.

Waarom worden er damwanden gedrukt?


De damwanden worden drukkend aangebracht, zowel voor de noodmaatregel als voor het vervangen van de kademuren van de Kolksluis. Hierdoor vinden er nagenoeg geen trillingen plaats, dat wordt ook nog eens op verschillende plaatsen met trillingsmeters in de gaten gehouden.
Tijdens de noodmaatregel sluiten damwanden bij de sluishoofden het zand in, zodat het door de lekkende sluisdeuren niet wegspoelt.
Tijdens de definitieve oplossing wordt een verankerde stalen damwand aangebracht als kering. Hierop wordt een prefab betonnen voorhangelement geplaatst, dat in het werk wordt voorzien van metselwerk. De damwanden worden drukkend aangebracht met een Silent Piler. Deze drukmachine ‘wandelt’ over de nieuwe damwand. Nieuwe damwanden worden aangevoerd door een kraan vanaf een ponton.

Wat zijn bouwkundige vooropnamen?

Bij een bouwkundige vooropname wordt de huidige staat van uw pand vastgelegd. Tijdens de opname worden bestaande gebreken aan de binnen- en buitenzijde van uw woning fotografisch en tekstueel vastgelegd. Denk hierbij aan  scheuren in wanden en plafond, gebroken tegelwerk etcetera. De opname is voor zowel eigenaren als bewoners van belang.

Krijg ik de uitkomsten van de bouwkundige vooropnamen te zien?

De uitkomsten worden met de eigenaren gedeeld en worden ook bij de notaris gedeponeerd. De gegevens worden conform de geldende richtlijnen zeven jaar bewaard door BouwRisk. En bij de notaris zelfs 20 jaar.

Wat doet een trillingsmeter?

Voor de uitvoering van de trillingsmetingen bevestigen een trillingsopnemer aan de buitengevel van een pand. De trillingsmeter meet de snelheid en de hoek waaruit de trilling komt. Zo wordt bepaald, of de trilling door de werkzaamheden veroorzaakt wordt en wat de impact van de trilling is. Zodra de trilling boven een bepaalde waarde komt, ontvangt de aannemer een bericht. De waarneming wordt getoetst (soms veroorzaakt een dichtslaande deur of een nieuwsgierige hond een waarschuwing) en indien nodig wordt er in de uitvoering bijgestuurd. 

Wat doet een meetbout?


Een meetbout wordt aan de onderzijde van de gevel geplaatst, meestal aan de linker- en/of rechterzijde van de voorgevel, op een zo min mogelijk zichtbare plaats. Een meetbout heeft een diameter van circa 1,5 cm en wordt in een voeg bevestigd. De meetbout is niet verwijderbaar en is herbruikbaar voor eventuele latere metingen. Eventuele zakkingen merken we op aan de hand van verschillen met eerdere hoogtemetingen.

Wat doet een schroefinjectieanker?

Om een stabiele kadeconstructie te realiseren, wordt de stalen damwand verankerd met behulp van schroefinjectieankers. Bij dit verankeringssteem boort de ankerstang zich met behulp van een kleine boorkop de grond in. Het betreft hier dus geen techniek waarbij stalen buizen teruggetrokken worden, zoals bij traditionele groutankers. Waar het anker door de zandlagen de grond ingaat, wordt tijdens het boren grout (een mengsel van cement en water) geïnjecteerd. Het grout vormt na uitharding een prop waaraan het anker zijn kracht ontleent. De schroefinjectieankers lopen soms onder funderingen van dichtbijgelegen panden door.

Kan een schroefinjectieanker schade aan een fundering veroorzaken?

Schroefinjectieverankering is een grondverdringend systeem waarbij geen grond vrijkomt en dus ook geen holle ruimtes ontstaan. Het aanbrengen van de groutprop zorgt eerder voor een grotere verdichting van de grond dan voor een ontspanning. De geringe opspanning van de grond vindt op grote diepte plaats en heeft geen effect op fundering van panden erboven. Voor het aanbrengen van de schroefinjectieankers is het wel belangrijk om te weten, op welke wijze de omliggende woningen gefundeerd zijn.

Kan een boom invloed hebben op schroefinjectieankers?

Deze ankers zitten dusdanig diep, dat een verplaatsing van een boom, bijvoorbeeld door scheefzakken, geen invloed heeft op het verankeringssysteem.

Hebben de werkzaamheden invloed op de grondwaterstand?

In de kadeconstructie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van prefab onderdelen en zitten bevestigingspunten zoveel mogelijk boven water. Zoals we het nu zien, behoeft de waterstand binnen de bouwkuip alleen ten behoeve van het aanbrengen van het metselwerk verlaagd te worden. Aangezien het een gesloten kuip betreft, heeft dit geen invloed op de grondwaterstand in de omgeving. Ten behoeve van de grondwaterbeïnvloeding in de gebruiksfase wordt achter de nieuwe kadeconstructie een infiltratie- en drainagesysteem aangebracht. Dit systeem borgt dat de grondwaterstand achter de kade nooit hoger komt dan het gemiddelde waterpeil in de kolk. Het borgt tevens dat de grondwaterstand achter de kade in extreem droge situaties wordt gevoed vanuit de Kolksluis. Het werkt dus twee kanten op.

Tijdens de noodmaatregel wordt de grondwaterstand tijdelijk gecontroleerd met behulp van pompen.

Wat doe ik als er bouwschade/uitvoeringsschade optreedt?


Bouwschade/uitvoeringsschade is schade die vooraf niet voorzien was en optreedt tijdens de uitvoering of onderhoudsperiode. Rijnland sluit voor dit soort schades een CAR-verzekering af. Deze loopt vanaf de start van de werkzaamheden tot 1 jaar na voltooiing van het werk. Rijnland is de contactpersoon en schakelt na een melding een onafhankelijke schade-expert in om de schade te bekijken en te beoordelen.

 

Wat doe ik als er sprake is van vermogens- of inkomensschade?

Vermogens- of inkomensschade is schade als gevolg van rechtmatige handelingen van Rijnland. Dit zijn handelingen die op zichzelf wel uitgevoerd hadden mogen worden door Rijnland (bijvoorbeeld een dijkverbetering), maar die desondanks wel tot schadelijke gevolgen hebben geleid. Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) gecompenseerd worden. Dit wordt nadeelcompensatie genoemd. Hiervoor wordt vaak een onafhankelijk adviseur ingezet. De werkwijze en daaruit voortvloeiende werkzaamheden (de rechtmatige handelingen), beschrijft Rijnland van tevoren in een projectplan. De schade moet rechtstreeks uit het plan volgen. Dit plan wordt openbaar gemaakt en net als een vergunning ter inzage gelegd. Iedere belanghebbende kan hierop een zienswijze inbrengen. Rijnland maakt in het Waterschapsblad bekend dat het projectplan ter inzage ligt en zorgt ervoor dat de omwonenden geïnformeerd worden per brief of nieuwsbrief. Als het plan definitief wordt (onherroepelijk), dan is dat het moment om nadeelcompensatie te vragen.

Hoe meld ik schade?

Hebt u schade vastgesteld? Neem dan contact op met Rijnland via en geef in uw e-mail kort aan, welke schade u heeft en hoe we u kunnen bereiken. Onze contactpersoon neemt zo snel mogelijk contact met u op om u verder te helpen.

Is Rijnland verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door bomen langs de Kolksluis?

De bomen langs de Kolksluis staan op grond van de gemeente en zijn eigendom van de gemeente. Wanneer de bomen over een aantal jaar dood gaan of schade veroorzaken aan de woningen, dan is de gemeente hiervoor verantwoordelijk.