Bezwaarschriftencommissie

Hoe werkt de Bezwaarschriftencommissie Rijnland?

De commissie beoordeelt naar aanleiding van ingediende bezwaren de besluiten aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van het hoogheemraadschap van Rijnland en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en volgt daarbij de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van het hoogheemraadschap van Rijnland. Alvorens haar advies op te stellen nodigt de commissie, in de meeste gevallen, partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten, kan het bestuursorgaan zijn standpunt verdedigen en kunnen, afhankelijk van de casus, ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op uiteenlopende standpunten te reageren.

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is heroverweging van het primaire besluit en het herstel van gebreken, zonder dat daarbij een rechter aan te pas hoeft te komen. Anders dan de rechter dient het bestuursorgaan zich bij deze heroverweging niet te beperken tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar moet het ook aandacht besteden aan beleidsaspecten voor zover de wet daartoe de ruimte biedt. Het is daarmee een verplicht voorportaal voor toegang tot de bestuursrechter. Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftenprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat bezwaarde - veelal niet ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de van toepassing zijnde regels en de achtergrond daarvan hetgeen de communicatie met Rijnland ten goede komt en doorgaans onnodig ongenoegen bij bezwaarde wegneemt.

De heer mr. M.H.E. Mathon, voorzitter

Hoofdfunctie: hoofd Juridische Zaken, nationale politie

Nevenfuncties: voorzitter van bezwaaradvies-, geschillen- en/of hoorcommissies bij diverse gemeenten en Veiligheidsregio’s, de provincie Overijssel en het onderwijs, juridisch adviseur van diverse andere bestuursorganen en non-profit organisaties

Mevrouw mr. L. van Schie-Kooman, plvv. voorzitter en lid

Hoofdfunctie: advocaat omgevingsrecht en bestuursrecht

Nevenfuncties: voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem

Mevrouw R. van Dijke, lid

Hoofdfunctie: senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij het hoogheemraadschap van Delfland

Mevrouw R. van Heusden, lid

Hoofdfunctie: seniorjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Nevenfuncties: plvv. voorzitter van de bezwaarschriftencommissie bij het hoogheemraadschap Delfland, lid bezwaarschriftencommissie bij de gemeente Woerden, klachtfunctionaris bij de provincie Zuid-Holland

De heer mr. J.D. Wiersma, lid

Nevenfuncties: voorzitter van de algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maassluis, lid van de geschillencommissie van de gemeente Vlaardingen, voorzitter van de stichting De Groot Fonds, lid van de Raad van Toezicht van De Bibliotheek Schiedam

Contact

Heeft u vragen over de Bezwaarschriftencommissie Rijnland? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bezwaarschriftencommissie: