Inzage in beperkt openbare inventarisnummers

Als u inzage wilt in een beperkt openbaar inventarisnummer, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het hoogheemraadschap. Belangrijk is dan dat u beargumenteert dat inzage noodzakelijk is voor uw onderzoek.

U kunt hiervoor gebruik maken van een formulier . Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld door de waterschapsarchivaris. Een besluit tot toewijzing bevat voorwaarden waaronder u toestemming wordt verleend. Zo bent u verantwoordelijk voor het stellen van passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n) en vrijwaart u het hoogheemraadschap van eventuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verlenen van toegang tot de archiefstukken. Een besluit tot afwijzing bevat een motivering waarom
het verzoek wordt afgewezen. In beide gevallen wordt het besluit geanonimiseerd gepubliceerd in het Waterschapsblad. U kunt tegen het besluit bezwaar en beroep aantekenen.