driemanspolder hardlopers

Verbonden partijen

Met deze partijen werken we aan onze doelen.

Rijnland werkt samen met verbonden partijen om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. Op deze pagina staat nadere informatie over iedere verbonden partij.

Wat is een verbonden partij?

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin Rijnland een bestuurlijk en een financieel belang heeft en is een instrument om beleid uit te voeren. Verbonden partijen kennen verschillende juridische verschijningsvormen. Het belangrijkste onderscheid bestaat tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen.

Bij publiekrechtelijke verbonden partijen gaat het met name om gemeenschappelijke regelingen en bij privaatrechtelijke verbonden partijen gaat het met name om vennootschappen en stichtingen Waar niet wordt voldaan aan de criteria bestuurlijk en financieel belang kan niet worden gesproken van een verbonden partij.

Verbonden partijen kunnen worden aangegaan als instrument voor het behalen van in strategische notities en/of programmabegroting opgenomen maatschappelijke doelstellingen. Verbonden partijen kunnen worden aangegaan op diverse beleidsterreinen. Leidend zijn de drie K’s bij het aangaan van een samenwerkingsverband, te weten verbetering van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en verlaging van de kosten. Meer informatie is te vinden in de door vv vastgestelde Kadernota verbonden partijen.

Verbonden partijen Rijnland