Suppen in Leiden

Werkgebied Rijnland

Ons werkgebied beslaat het westelijke kustgebied van Nederland. Grofweg tussen Velsen en Gouda.

Ons werkgebied, ook wel het beheergebied genoemd, ligt aan de westkant van Nederland langs de Noordzee. Het gebied van zo’n 1100 vierkante kilometer loopt van het Noordzeekanaal in het noorden tot aan Wassenaar in het zuiden. En aan de oostkant van Amsterdam en Schiphol tot aan Gouda.

Het gebied bestaat uit 4 soorten landschap:

  • Zand (lichtbruin). Duingebied en Greenport Duin- en Bollenstreek.
  • Veen (paars). Veengebieden en de Greenport Boskoop.
  • Zout (grijsblauw). De droogmakerijen en Greenport Aalsmeer.
  • Steen (lichtgrijs). Stedelijk gebied en Schiphol.

Kansen en bedreigingen

Water en bodem zijn sterk bepalend voor de ontwikkeling en de inrichting van het landschap. Waar is het gebied geschikt voor? Wat is er mogelijk? Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen? Daar moeten wij, net als andere bedrijven die zich bezig houden met de inrichting van de ruimte, als waterschap goed rekening mee houden. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven.

Water naar de zee

Dwars door ons werkgebied loopt het Rijnlandse boezemstelsel: het oppervlaktewater dat de verschillende landschappen met elkaar verbindt. Denk aan meren, plassen en vaarten die op -0,64 meter onder NAP liggen. Dus onder het zeeniveau. Via het boezemstelsel wordt het water uit de 200 polders gemalen. Dat doen we met behulp van 375 kleinere poldergemalen. Zo wordt het water afgevoerd naar de 4 grote boezemgemalen van Rijnland. Deze gemalen zorgen dat het water in de Noordzee terecht komt. Dit gebeurt voor een deel via het Noordzeekanaal en voor een deel via de Hollandse IJssel.

Naast het boezemstelsel beheert Rijnland 12.000 kilometer watergangen (zoals beken, stromen, sloten, vaarten, etc.) en 100.000 waterstaatkundige objecten zoals bruggen, sluizen en duikers. Ons watersysteem is onderdeel van het stroomgebied van de Rijn: daar is ons waterschap en werkgebied natuurlijk naar vernoemd.