Bezwaarschriftencommissie

Burgers en bedrijven hebben de mogelijkheid om tegen (de meeste) besluiten van het hoogheemraadschap van Rijnland bezwaar in te dienen. De bezwaarschriften die Rijnland ontvangt, worden in behandeling benomen door de bezwaarschriftencommissie. Nadat een bezwaar is ontvangen, beoordeelt de commissie of het bestreden besluit voldoet aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van Rijnland en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij volgt de commissie de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van Rijnland. Uiteindelijk brengt de commissie haar advies uit aan Rijnland, over wat te doen met het bestreden besluit.

Voordat de commissie haar advies opstelt, nodigt zij - in de meeste gevallen - partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten. Ook kan Rijnland zijn standpunt verdedigen. Afhankelijk van de situatie, kunnen ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op elkaars standpunten te reageren.

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is heroverweging van het primaire besluit en het herstel van eventuele gebreken, zonder dat daarbij een rechter aan te pas hoeft te komen. Anders dan de rechter moet Rijnland zich bij de heroverweging van het besluit niet alleen beperken tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar moet ook aandacht worden besteed aan beleidsaspecten, voor zover de wet daartoe de ruimte biedt. De bezwaarschriftprocedure is daarmee een verplicht voorportaal voor de toegang tot de bestuursrechter.

Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat de bezwaarmaker - die soms wordt ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de regels die van toepassing zijn en de achtergrond daarvan. Dit komt de communicatie met Rijnland ten goede en neemt doorgaans onnodig ongenoegen weg bij de bezwaarmaker.

De commissie

De volgende personen maken deel uit van de bezwaarschriftencommissie:

 • De heer mr. M.H.E. Mathon, voorzitter

Hoofdfunctie: hoofd Juridische Zaken, nationale politie

Nevenfuncties: voorzitter van bezwaaradvies-, geschillen- en/of hoorcommissies bij diverse gemeenten en Veiligheidsregio’s, de provincie Overijssel en het onderwijs, juridisch adviseur van diverse andere bestuursorganen en non-profit organisaties

 • Mevrouw mr. L. van Schie-Kooman, plvv. voorzitter en lid

Hoofdfunctie: advocaat omgevingsrecht en bestuursrecht

Nevenfuncties: voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem

 • Mevrouw R. van Dijke, lid

Hoofdfunctie: senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij het hoogheemraadschap van Delfland

 • Mevrouw mr. R. van Heusden, lid

Hoofdfunctie: seniorjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nevenfuncties: plvv. voorzitter van de bezwaarschriftencommissie bij het hoogheemraadschap Delfland, lid bezwaarschriftencommissie bij de gemeente Woerden, klachtfunctionaris bij de provincie Zuid-Holland

 • De heer mr. J.D. Wiersma, lid

Nevenfuncties: voorzitter van de algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maassluis, lid van de geschillencommissie van de gemeente Vlaardingen, voorzitter van de stichting De Groot Fonds, lid van de Raad van Toezicht van De Bibliotheek Schiedam

Zittingsschema en- agenda

Met uitzondering van de maand augustus, organiseert de commissie elke maand – doorgaans op een donderdag – een hoorzitting. De hoorzittingen vinden in 2021 plaats op de volgende data:

 • 21 januari;
 • 18 februari;
 • 18 maart;
 • 15 april;
 • 20 mei;
 • 17 juni;
 • 15 juli;
 • 16 september;
 • 11 oktober (maandag);
 • 18 november;
 • 16 december.

Agenda eerstvolgende hoorzitting (16 september 2021):

Agendapunt 1

 • Omschrijving zaak
  Bezwaar tegen een besluit tot verlening van een watervergunning voor het bouwen van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale kering in Oud Ade en het ophogen en verleggen van de kering.
 • Tijdstip
  n.t.b.
 • Kenmerk bestreden besluit
  2021-002485

Agendapunt 2

 • Omschrijving zaak
  Bezwaar tegen een besluit tot verlening van een watervergunning voor het plaatsen en hebben van een duiker in de beschermingszone van een regionale waterkering in Leidschendam.
 • Tijdstip
  n.t.b.
 • Kenmerk bestreden besluit
  2021-007158

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om een hoorzitting bij te wonen. Uitzondering op deze regel is mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, moet u zich aanmelden wanneer u als belangstellende een hoorzitting wilt bijwonen. U kunt hiervoor contact opnemen met het hieronder genoemde secretariaat van de bezwaarschriftencommissie.

Contact

Heeft u vragen over de Bezwaarschriftencommissie Rijnland? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bezwaarschriftencommissie:

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt de bezwaarschriftencommissie over haar werkzaamheden en bevindingen een openbaar jaarverslag uit aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De verslagen van de afgelopen jaren zijn hieronder te downloaden.