Bezwaarschriftencommissie

Burgers en bedrijven hebben de mogelijkheid om tegen (de meeste) besluiten van het hoogheemraadschap van Rijnland bezwaar in te dienen. De bezwaarschriften die Rijnland ontvangt, worden in behandeling benomen door de bezwaarschriftencommissie. Nadat een bezwaar is ontvangen, beoordeelt de commissie of het bestreden besluit voldoet aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van Rijnland en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij volgt de commissie de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van Rijnland. Uiteindelijk brengt de commissie haar advies uit aan Rijnland, over wat te doen met het bestreden besluit.

Voordat de commissie haar advies opstelt, nodigt zij - in de meeste gevallen - partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten. Ook kan Rijnland zijn standpunt verdedigen. Afhankelijk van de situatie, kunnen ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op elkaars standpunten te reageren.

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is heroverweging van het primaire besluit en het herstel van eventuele gebreken, zonder dat daarbij een rechter aan te pas hoeft te komen. Anders dan de rechter moet Rijnland zich bij de heroverweging van het besluit niet alleen beperken tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar moet ook aandacht worden besteed aan beleidsaspecten, voor zover de wet daartoe de ruimte biedt. De bezwaarschriftprocedure is daarmee een verplicht voorportaal voor de toegang tot de bestuursrechter.

Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat de bezwaarmaker - die soms wordt ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de regels die van toepassing zijn en de achtergrond daarvan. Dit komt de communicatie met Rijnland ten goede en neemt doorgaans onnodig ongenoegen weg bij de bezwaarmaker.

De commissie

De volgende personen maken deel uit van de bezwaarschriftencommissie:

 • De heer mr. M.H.E. Mathon, voorzitter

Hoofdfunctie: hoofd Juridische Zaken, nationale politie

Nevenfuncties: voorzitter van bezwaaradvies-, geschillen- en/of hoorcommissies bij diverse gemeenten en Veiligheidsregio’s, de provincie Overijssel en het onderwijs, juridisch adviseur van diverse andere bestuursorganen en non-profit organisaties

 • Mevrouw mr. L. van Schie-Kooman, plvv. voorzitter en lid

Hoofdfunctie: advocaat omgevingsrecht en bestuursrecht

Nevenfuncties: voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem

 • Mevrouw R. van Dijke, lid

Hoofdfunctie: senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij het hoogheemraadschap van Delfland

 • De heer mr. J.D. Wiersma, lid

Nevenfuncties: voorzitter van de algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maassluis, lid van de geschillencommissie van de gemeente Vlaardingen, voorzitter van de stichting De Groot Fonds, lid van de Raad van Toezicht van De Bibliotheek Schiedam

 • Mevrouw mr. S.J.D. Eillyas, lid

Hoofdfunctie: senior jurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • De heer mr. H.R. Hyslop, lid

Hoofdfunctie: legal consultant bij Eiffel/senior juridisch adviseur bij Waternet

Zittingsschema en- agenda

Met uitzondering van de maand mei, organiseert de commissie elke maand – doorgaans op een donderdag – een hoorzitting. De hoorzittingen vinden in 2022 (onder voorbehoud) plaats op de volgende data:

 • 27 januari;
 • 24 februari;
 • 24 maart;
 • 21 april;
 • 2 juni;
 • 7 juli;
 • 25 augustus;
 • 29 september;
 • 27 oktober;
 • 24 november;
 • 22 december.

Agenda eerstvolgende hoorzitting (29 september 2022):

Agendapunt 1

 • Omschrijving zaak: Bezwaar tegen een besluit op een handhavingsverzoek. De indiener van het verzoek heeft Rijnland verzocht om een preventieve last onder dwangsom op te leggen om het gebruik van vislood tijdens viswedstrijden te voorkomen. Rijnland heeft dit verzoek afgewezen.
 • Tijdstip: 13:00 uur.
 • Kenmerk besluit: 2021-019429.

Agendapunt 2

 • Omschrijving zaak: Bezwaar tegen een besluit tot wijziging van een bestaande watervergunning. Met de watervergunning is toestemming gegeven voor het dieper graven dan 1,50 m onder het maaiveld in een kwetsbaar kwelgebied (ten behoeve van een fundering), de realisatie van een appartementencomplex in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van polder De Noordplas en het aanbrengen van een kleikist met damwandconstructie in de kernzone van de regionale waterkering van de polder. De locatie van de vergunde werkzaamheden is de Dr. Albert Schweitzerlaan in Benthuizen, in de buurt van de Dorpsstraat en achter de Dr. Albert Schweitzerlaan 2. De watervergunning is later gewijzigd. Daarbij is aanvullende vergund om 71 m² overige watergang te dempen, 71 m² overige watergang te graven en een inlaatleiding van ca. 20 m1 ø 400 mm HPE SDR11 te verwijderen en nieuw aan te leggen.
 • Tijdstip: 14:00 uur
 • Kenmerk besluit:
  • Wijzigingsbesluit: 2020-021218;
  • Watervergunning: 2019-011372.

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om een hoorzitting bij te wonen. Uitzondering op deze regel is mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter.

Wanneer u als belangstellende een hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen met het hieronder genoemde secretariaat van de bezwaarschriftencommissie.

Contact

Heeft u vragen over de Bezwaarschriftencommissie Rijnland? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bezwaarschriftencommissie:

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt de bezwaarschriftencommissie over haar werkzaamheden en bevindingen een openbaar jaarverslag uit aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De verslagen van de afgelopen jaren zijn hieronder te downloaden.