Bezwaarschriftencommissie

Burgers en bedrijven hebben de mogelijkheid om tegen (de meeste) besluiten van het hoogheemraadschap van Rijnland bezwaar in te dienen. De bezwaarschriften die Rijnland ontvangt, worden in behandeling benomen door de bezwaarschriftencommissie. Nadat een bezwaar is ontvangen, beoordeelt de commissie of het bestreden besluit voldoet aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van Rijnland en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij volgt de commissie de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening bezwaarschriftencommissie Rijnland 2020. Uiteindelijk brengt de commissie haar advies uit aan Rijnland, over wat te doen met het bestreden besluit.

Voordat de commissie haar advies opstelt, nodigt zij - in de meeste gevallen - partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten. Ook kan Rijnland zijn standpunt verdedigen. Afhankelijk van de situatie, kunnen ook andere belanghebbenden worden gehoord door middel van een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting worden partijen op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen zij op die manier ook de gelegenheid om op elkaars standpunten te reageren.

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is heroverweging van het primaire besluit en het herstel van eventuele gebreken, zonder dat daarbij een rechter aan te pas hoeft te komen. Anders dan de rechter moet Rijnland zich bij de heroverweging van het besluit niet alleen beperken tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar moet ook aandacht worden besteed aan beleidsaspecten, voor zover de wet daartoe de ruimte biedt. De bezwaarschriftprocedure is daarmee een verplicht voorportaal voor de toegang tot de bestuursrechter.

Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat de bezwaarmaker - die soms wordt ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de regels die van toepassing zijn en de achtergrond daarvan. Dit komt de communicatie met Rijnland ten goede en neemt doorgaans onnodig ongenoegen weg bij de bezwaarmaker.

De commissie

De volgende personen maken deel uit van de bezwaarschriftencommissie:

 • De heer mr. M.H.E. Mathon, voorzitter

Hoofdfunctie: hoofd Juridische Zaken, nationale politie

Nevenfuncties: voorzitter van bezwaaradvies-, geschillen- en/of hoorcommissies bij diverse gemeenten, provincies, Veiligheidsregio’s en het onderwijs, juridisch adviseur van diverse andere bestuursorganen en non-profit organisaties

 • Mevrouw mr. ing. M.R. Hettinga, plvv. voorzitter en lid

Hoofdfunctie: strategisch juridisch adviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente Amsterdam

Nevenfuncties: lid commissie bezwaarschriften bij het Hoogheemraadschap van Delfland

 • De heer mr. J.D. Wiersma, lid

Nevenfuncties: voorzitter van de algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maassluis, lid van de geschillencommissie van de gemeente Vlaardingen, voorzitter van de stichting De Groot Fonds, voorzitter van de Raad van Toezicht van De Bibliotheek Schiedam

 • Mevrouw mr. S.J.D. Eillyas, lid

Hoofdfunctie: senior jurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • De heer mr. H.R. Hyslop, lid

Hoofdfunctie: senior juridisch adviseur bij Waternet

 • Mevrouw mr. A.M. van Beek, lid

Hoofdfunctie: senior gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep

Nevenfuncties: docent bij SSR - het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht en het openbaar ministerie - en auteur voor diverse bestuursrechtelijke online uitgaven

 • De heer mr. M.A. Waaning, lid

Nevenfunctie: lid Commissie bezwaarschriften en klachten HLT-samen (gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen).

Zittingsschema en- agenda

Vrijwel elke maand organiseert de commissie een hoorzitting. De hoorzittingen vinden in 2023 (onder voorbehoud) plaats op de volgende data:

 • maandag 23 januari;
 • woensdag 20 februari;
 • maandag 20 maart;
 • dinsdag 18 april;
 • dinsdag 9 mei;
 • dinsdag 6 juni;
 • dinsdag 25 juli;
 • dinsdag 5 september;
 • dinsdag 7 november;
 • donderdag 7 december.

Agenda eerstvolgende hoorzitting (donderdag 7 december 2023):

Agendapunt 1

Omschrijving: Bezwaar tegen een besluit waarbij een verzoek om nadeelcompensatie is afgewezen.

Tijdstip: 13.30 uur

Kenmerk besluit: 23.045236

--------------

Agendapunt 2

Omschrijving: Bezwaar tegen een besluit waarbij een verzoek om nadeelcompensatie is afgewezen.

Tijdstip: 14.30 uur

Kenmerk besluit: 23.050021

----------

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om een hoorzitting bij te wonen. Uitzondering op deze regel is mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter.

Wanneer u als belangstellende een hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen met het hieronder genoemde secretariaat van de bezwaarschriftencommissie.

Contact

Heeft u vragen over de Bezwaarschriftencommissie Rijnland? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bezwaarschriftencommissie:

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt de bezwaarschriftencommissie over haar werkzaamheden en bevindingen een openbaar jaarverslag uit aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De verslagen van de afgelopen jaren zijn hieronder te downloaden.