Bestuur

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap.

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je genoeg en schoon water hebt. En dat je beschermd bent tegen te veel water.

Vergaderingen

11 oktober 2023

  • Beeld-VV - 18.00 - 21.00 uur

De vergaderingen van het hoogheemraadschap van Rijnland vinden plaats op het Rijnlandshuis aan de Archimedesweg te Leiden. U kunt de vergadering fysiek bijwonen maar ook digital meekijken en luisteren.

Bestuur

Ons waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is de voorzitter. Hij maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van ons waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van Rijnland heet verenigde vergadering (VV).

Dagelijks bestuur waterschap

Het dagelijks bestuur van ons waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een aantal andere leden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. De leden van het dagelijks bestuur komen uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur van Rijnland heet college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Hij heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel zitting en stemrecht. De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. De dijkgraaf van Rijnland is Rogier van der Sande.