Meerjarenperspectief & programmabegroting

Wat we gaan doen en wat het kost.

Het Meerjarenperspectief (MJP) geeft een doorkijk wat Rijnland de komende jaren gaat doen, met de daarbij behorende kosten en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting. De programmabegroting is de vertaling van het meerjarenperspectief naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar.

Actuele MJP en begroting

Het vastgestelde MJP 2023-2026 is een nadere uitwerking van het ontwerp-WBP6, voor de komende vier jaar, met de geplande maatregelen, beoogde resultaten en een prognose van de bijbehorende financiële consequenties. Het MJP wordt jaarlijks geactualiseerd.

Meerjarenperspectief

Het MJP is de aftrap van het ‘begrotingsseizoen’. Het beschrijft per programma de uitwerking van de doelen en afspraken uit het  Waterbeheerprogramma (WBP) voor de komende jaren, inclusief de gevolgen voor de lasten.

Naast het WBP zijn de Effectmonitor en de Jaarrekening input voor het MJP. Met de vaststelling geeft de VV aan het college de beleidsmatige en financiële kaders mee voor de uitwerking van de komende begroting. Het MJP heeft betrekking op ten minste vier jaar en wordt elk jaar opnieuw opgesteld.

Programmabegroting

De Programmabegroting is ons jaarplan: wat gaan we doen in de bestuursprogramma’s, welke maatregelen gaan we treffen, en wat gaan die kosten? De VV stelt hiermee de belastingtarieven voor één kalenderjaar definitief vast. Zodra de VV de begroting vaststelt, autoriseert ze het college tot het maken van de kosten die noodzakelijk zijn om het beleid te kunnen realiseren. De begroting geeft per programma de planning en de financiële consequenties weer. De programmabegroting geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Met welke ontwikkelingen krijgt Rijnland in het eerstvolgende jaar te maken?
  2. Wat wil Rijnland bereiken in het eerstvolgende jaar? En wat gaat Rijnland daarvoor doen?
  3. Wat gaat dit kosten in het eerstvolgende jaar?
  4. Wat zijn de belastingtarieven voor het eerstvolgende jaar?