Gedragscode Integriteit en registers

In 2017 heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland de Gedragscode Integriteit vastgesteld. Integriteit is een combinatie van betrouwbaarheid, onkreukbaarheid en zorgvuldigheid. Betrouwbaarheid betekent dat je op iemand kan rekenen en dat informatie door hem of haar wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is gegeven. Onkreukbaarheid houdt in dat iemand rechtschapen is en niet vatbaar is voor inbreuken op het handelen. Zorgvuldigheid tenslotte betekent dat belangen op correcte wijze worden afgewogen en organisaties en burgers op gelijke wijze worden behandeld.

De Gedragscode Integriteit verwoordt de gemeenschappelijke waarden en normen op deze punten. Het beschrijft welk gedrag het hoogheemraadschap van zijn bestuurders verwacht en welk gedrag de bestuurders onderling van elkaar mogen verwachten. In de gedragscode worden 7 situaties beschreven waarin bestuurders met vragen omtrent integriteit in aanraking kunnen komen. Dit maakt het onderwerp integriteit bespreekbaar en creëert een open klimaat. Met behulp van de gedragscode worden gesprekken gevoerd over situaties en dilemma’s, waardoor integriteit in het persoonlijk bewustzijn wordt verankerd.

Gelijktijdig met de Gedragscode Integriteit heeft de verenigde vergadering (VV) ook de procedure bij een (vermoeden van een) integriteitsschending voor het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Deze procedure beschrijft hoe zorgvuldig onderzoek gedaan wordt naar een vermeende misstand of een vermoeden van een integriteitsschending.

De procedure bij een vermoeden van een integriteitsschending gaat uit van 3 principes: onpartijdige handhaving, terughoudendheid met publiciteit en zorgvuldigheid tegenover een vermeende schender. De procedure beschrijft de rol van de dijkgraaf, van de secretaris, van de VV, van het fractievoorzittersoverleg en van de fractievoorzitter bij een (vermoeden van een) integriteitsschending. De procedure geeft vervolgens een opsomming van handelingen waarbij mogelijk integriteitskwesties kunnen ontstaan. 

Registers integriteit

De afdeling Bestuurszaken beheert voor het bestuur een aantal openbare registers die op basis van de gedragscode integriteit nodig zijn. Het eerste register betreft de nevenfuncties van bestuursleden. Daarin zijn de nevenfuncties opgenomen die bestuursleden bekleden en ook of dit inkomsten voor hen met zich mee brengt. Het tweede register is dat voor geschenken en uitnodigingen. Alle geschenken worden daarin opgenomen. Uitnodigingen worden opgenomen als de geschatte waarde hoger is dan € 50. Ten slotte is er een register opgenomen waarin staat van welke voorzieningen en eigendommen van Rijnland de bestuursleden gebruik maken.

Alle registers zijn openbaar. De registers worden bijgewerkt zodra zich een ontwikkeling voordoet en direct daarna geactualiseerd.