Voldoende water

Het waterpeil in een gebied mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. In het eerste geval lopen bijvoorbeeld kelders onder en ontstaat wateroverlast voor boeren. Lage waterstanden zijn voor veetelers een probleem omdat er dan geen water voor hun vee is en voor akkerbouwers vanwege het gebrek een grondwater en/of beregeningswater. Tevens verdrogen natuurgebieden en gaan houten funderingen rotten omdat ze niet meer volledig onder water staan. Rijnland zorgt voor het juiste evenwicht, passend bij de gebruiksfuncties in een bepaald gebied.

Grondwater

Samen met onder andere gemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland beheren we het grondwater. We beperken grondwateroverlast en zorgen voor een duurzaam beheer van de grondwatervoorraad. We stellen regels op, verlenen vergunningen en adviseren andere partijen. Voor grondwateroverlast in stedelijk gebied zijn de gemeenten aanspreekpunt. Lees meer bij Grondwatertaken.

Oppervlaktewaterbeheer

Rijnland heeft de taak voor elk gebied een peil vast te stellen en dit peil ook te handhaven. Ook maken we met bijvoorbeeld gemeenten afspraken die we verwerken in watergebiedsplannen en stedelijke waterplannen, en maken we met andere waterschappen afspraken over de aan- en afvoer van water, die we vastleggen in waterakkoorden. Hierbij houden we ons aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Lees meer bij Peilbesluiten, Watergebiedsplannen, Stedelijke waterplannen, Waterakkoord en Bestuursakkoord Water.

Inrichting watersysteem

Als het regent is het van belang dat het overtollige water weggepompt kan worden zodat het Rijnlandse watersysteem niet te zwaar wordt belast en er in het ergste geval overstromingen ontstaan. Het watersysteem bestaat uit een fijnmazig stelsel van watergangen in de polder (polderwatersysteem) met daarnaast hoofdwatergangen (het boezemwatersysteem) dit water wordt vervolgens naar zee afgevoerd. Je kunt het boezemwatersysteem vergelijken met de slagaderen en het polderwatersysteem met overige aderen en haarvaten van het menselijk lichaam. Het polderwatersysteem en boezemwatersysteem werken dus samen om te zorgen voor voldoende water in het gebied.

(Boezem)gemalen

 Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem. Vanuit daar wordt het water afgevoerd: in het noorden van Rijnland, bij Spaarndam en Halfweg wordt het water afgevoerd naar het Noordzeekanaal. Bij Boezemgemaal Gouda wordt water afgevoerd naar de Hollandsche IJssel en in Katwijk naar de Noordzee. Wanneer er een tekort aan zoet water dreigt te ontstaan, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water inlaten dat vervolgens weer verdeeld wordt in het Rijnlandse gebied.

Een goede inrichting van het watersysteem is belangrijk voor zowel de hoeveelheid water in een gebied als de kwaliteit ervan. Het watersysteem moet dus goed in elkaar steken en zorgvuldig onderhouden en beheerd worden. Om te zorgen dat we aan al onze doelstellingen kunnen voldoen, renoveren of vervangen we gemalen, zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen, controleren we één tot twee keer per jaar het onderhoud aan de watergangen en houden we ons aan regels waarin ondermeer is vastgelegd wat wel en niet mag in het watersysteem. Tevens baggeren we diverse watergangen zodat ze niet langzaam dichtslibben. Lees meer bij Gemalen, Onderhoud watergangen, Regels en Baggeren.