Piekberging Haarlemmermeer

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Waarom deze locatie

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

Afgelopen periode heeft Rijnland zich onder meer gericht op de uitwerking van de technische ontwerpen, afronding van de grondverwerving en het opstellen van de uitvraag voor de aanbestedingsprocedure. In november 2019 start de aanbestedingsprocedure waarvoor een aantal aannemers worden ingeloot. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2020. Voor deze piekberging is een POP-3 subsidie verkregen vanuit de Europese Unie.

Onderstaande video toont hoe de piekberging Haarlemmermeer werkt.

Subsidie

De provincie Noord-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Aanleg waterberging Haarlemmermeerpolder” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO

logo's europa noord holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie?

Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535 of via piekberginghmr@rijnland.net . U kunt dit mailadres ook gebruiken om aan te geven dat u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox wilt ontvangen.