Haarlemmermeerpolder

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Onderstaande video toont hoe de piekberging Haarlemmermeer werkt.

Waarom deze locatie?

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

Per januari 2015 zijn het projectplan, de legger en het bestemmingsplan voor de piekberging Haarlemmermeer onherroepelijk geworden. Dit betekent dat de procedures voor deze plannen definitief zijn afgerond en de planprocedure is afgesloten. Afgelopen periode heeft Rijnland zich onder meer gericht op de uitwerking van de technische ontwerpen voor het project en het opstellen van het programma van eisen. Dit moet resulteren in een definitief ontwerp. Komende zomer wordt een adviesbureau aangetrokken om de uitvraag voor een aannemer voor te bereiden en enkele openstaande technische vraagstukken op te lossen. Ook gaan we aan de slag met de uitwerking van een beeldkwaliteitsplan dat de kaders moet stellen voor de verdere ontwerpen van de piekberging.

De start van de bouw staat naar verwachting gepland in het voorjaar van 2020 en duurt enkele jaren.

Schetssessies inlaat

Samen met het landschapsarchitectenbureau Feddes Olthof heeft een groep betrokkenen eind 2017 gewerkt aan schetsontwerpen voor de inlaat van de piekberging Haarlemmermeer. De schetssessies hebben twee concrete schetsontwerpen van de inlaat van de piekberging opgeleverd, namelijk een met een open verbinding tussen de inlaat en de piekberging en een met een gesloten tunnelconstructie waarbij het uit de ringvaart ingelaten water via een tunnel de piekberging inloopt (zie afbeeldingen hieronder). Uit berekeningen en afwegingen van Rijnland bleek de afgelopen maanden dat de variant met de open verbinding het meest voor de hand ligt. De definitieve keuze wordt echter later pas gemaakt samen met de nog aan te trekken aannemer. De aannemer gaat namelijk het ontwerp uitwerken en uitvoeren. Uiteraard worden de betrokkenen van de ontwerpsessies daar tegen die tijd bij betrokken.

Variant 1: met een gesloten tunnelconstructie

Variant 1: met een gesloten tunnelconstructie

 

 

Variant 2: met een open verbinding tussen de inlaat en de piekberging

Variant 2: met een open verbinding tussen de inlaat en de piekberging

Meer schetsontwerpen

Onderdeel van een pakket maatregelen

Deze piekberging is onderdeel van een pakket maatregelen die Rijnland neemt om aan de norm voor wateroverlast te voldoen. Een al gerealiseerde maatregel is de uitbreiding van de capaciteit van het boezemgemaal Katwijk. Ook wordt in de Nieuwe Driemanspolder een piekberging aangelegd (in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Delfland). In de flyer "veilige boezem, veilige omgeving" vindt u meer achtergrondinformatie over het gekozen maatregelpakket. Deze flyer vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Meer informatie?

Meer informatie leest u ook in de veelgestelde vragen en in de nieuwsbrieven die u rechts op deze pagina kunt downloaden. Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535 of via . U kunt dit mailadres ook gebruiken om aan te geven dat u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox wilt ontvangen.