Piekberging Haarlemmermeer

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Digitale informatieavond

Op maandag 14 december 2020 vond een digitale informatieavond plaats. Een informatieve bijeenkomst over de laatste stand van zaken, waar ongeveer 30 belanghebbenden aan deel hebben genomen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het definitieve ontwerp van de piekberging. Frank Boere, de ontwerpleider, gaf er uitleg over.

Verder is een doorkijk gegeven naar de komende periode waarin de uitvoering begint. Begin 2021 starten we echt buiten. Eerst met de opbouw van het ketenterrein aan de Hoofdweg, vlakbij de oprit van de A44. De eerste activiteiten zijn al zichtbaar, inclusief de bouwborden. Daarna starten met het grondwerk, het graven van de sloten en opbouwen van de dijken. In de zomer van 2021 starten we met de werkzaamheden aan de inlaat op de Lisserdijk. Hier wordt een omleiding voor gerealiseerd op de dijk zelf, zodat het verkeer doorgang heeft. Om de uitlaat te maken aan de Hoofdweg Westzijde, wordt ook een tijdelijke omleiding gemaakt. In verband met scherpe bochten op het omleidingstraject wordt vrachtverkeer omgeleid via de andere zijde van de Hoofdvaart, de Hoofdweg Oostzijde. Via de BouwApp worden regelmatig updates gegeven over de uitvoering. De app geeft ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U kunt de gehele bijeenkomst op YouTube terugkijken.

Blijf ons volgen via de BouwApp 

Waarom deze locatie

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

Afgelopen periode heeft Rijnland zich onder meer gericht op de uitwerking van de technische ontwerpen, afronding van de grondverwerving en het selecteren van een aannemer. In juni is het project gegund aan de Combinatie Leeghwater, bestaande uit de aannemingscombinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort. Na de aanbesteding zijn we nu druk bezig om samen met de aannemer het ontwerp verder uit te werken. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2021. Voor deze piekberging is een POP-3 subsidie verkregen vanuit de Europese Unie.

Blijf ons volgen

In een reeks van video's geven wij graag uitleg over het nut en noodzaak van de aanleg van deze piekberging.

Lodewijk Biemond, projectmanager Piekberging Haarlemmermeer vertelt in onderstaand filmpje over het nut en noodzaak van deze maatregel en de stand van zaken in het project

Sjaak Langeslag, hoogheemraad van Rijnland over de kerntaken en de aanleiding om een piekberging aan te leggen..

Hoe werkt een piekberging? 

Onderstaande video toont hoe de piekberging Haarlemmermeer werkt.

Subsidie

De provincie Noord-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Aanleg waterberging Haarlemmermeerpolder” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

logo's europa noord holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie?

Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535 of via piekberginghmr@rijnland.net . U kunt dit mailadres ook gebruiken om aan te geven dat u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox wilt ontvangen.