Nadeelcompensatie

Als u meent schade te hebben geleden als gevolg van rechtmatige handelingen van Rijnland, kunt u een nadeelcompensatieverzoek indienen. Rechtmatige handelingen zijn handelingen die op zichzelf wel uitgevoerd hadden mogen worden door Rijnland (bijvoorbeeld een dijkverbetering), maar die desondanks wel tot schadelijke gevolgen hebben geleid.

Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. Op grond van de Waterwet (artikel 7.14) en de Verordening nadeelcompensatie Rijnland wordt na het indienen van een nadeelcompensatieverzoek door dijkgraaf en hoogheemraden bepaald in hoeverre u recht heeft op compensatie. Dat wil dus niet zeggen dat u alle door u geleden schade vergoed krijgt; dat wordt per geval en afhankelijk van diverse factoren beoordeeld.

Procedurele aspecten met betrekking tot de afhandeling van een nadeelcompensatieverzoek worden beschreven in de Verordening nadeelcompensatie Rijnland. Op uw verzoek dient binnen maximaal 16 weken te worden beslist. Wanneer door Rijnland een onafhankelijke adviseur wordt ingeschakeld om een advies uit brengen over de hoogte van de compensatie bedraagt deze termijn maximaal een jaar. Het adres voor nadeelcompensatieverzoeken bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Nadeelcompensatieverzoeken kunnen niet worden ingediend voor schade die is geleden als gevolg van onrechtmatige handelingen. Dit zijn handelingen die Rijnland niet gerechtigd was uit te voeren en die tot schade aan particulier eigendom hebben geleid. Voor dergelijke schade kunt u Rijnland aansprakelijk stellen. Aansprakelijkstellingen worden door Rijnland in behandeling genomen en in bepaalde gevallen doorgestuurd naar de verzekeraar van Rijnland.