bootjes op de langeraarse plassen

Kaderrichtlijn Water

Samen met de Europese Unie zorgen we voor schoon en gezond water.

Schoon en gezond water is essentieel voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Bijvoorbeeld voor een prettige woonomgeving, voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen, sportvissen of watersport en voor het behoud van groen en natuur. Het is ook economisch van groot belang. Maar schoon en gezond water is niet vanzelfsprekend. Zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, sterke kroosvorming, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun paaigebieden niet kunnen bereiken.

Kaderrichtlijn Water

Ook de Europese Unie vindt schoon en gezond oppervlaktewater belangrijk. Daarom hebben alle lidstaten met elkaar afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Zo zorgen we samen voor schoon en gezond water dat ruimte biedt aan een gevarieerde planten- en dierenwereld en waar in gezwommen kan worden. Kortom, water waar mens en dier volop van kunnen genieten.

Waterkwaliteit en ecologie

Een goede waterkwaliteit betekent dat er niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water zitten. Een goede ecologie houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is (niet te veel of weinig van het een of van het ander), en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten.

Plassen, meren en sloten

De KRW maakt onderscheid tussen grotere wateren, zoals plassen en meren (waterlichamen genoemd) en kleinere wateren, zoals poldersloten. De KRW richt zich vooral op de waterlichamen en niet op de kleinere wateren. Binnen Rijnland liggen 40 van die waterlichamen. Wanneer de waterlichamen niet voldoen aan de strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie, zijn maatregelen nodig.

Drie fasen van de KRW

Om het uitvoeren van maatregelen werkbaar te maken, verloopt de KRW in drie fasen. Iedere fase beslaat zes jaar (2010-2015, 2016-2021 en 2022-2027). Per fase nemen we in een select aantal waterlichamen maatregelen.

Schone meren en plassen _1

KRW-fase 1 (2010 - 2015)

In de eerste fase heeft Rijnland maatregelen genomen in de Nieuwkoopse Plassen, de Reeuwijkse Plassen en het Stein/Oukoop Weidegebied. De aanpak richtte zich vooral op het weer helder krijgen van het water, wat goed is voor planten en dieren.

KRW-fase 2 (2016 - 2021)

In de tweede fase ronden we de laatste werkzaamheden in de Reeuwijkse Plassen af. Daarnaast monitoren we de ontwikkelingen om te bezien of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben. Tevens pakken we de volgende waterlichamen aan:

  • Langeraarse Plassen
  • Bovenlanden Aalsmeer en Westeinderplassen
  • Nieuwe Meer
  • Natuurgebied De Wilck
  • Zoetermeer e.o.: Zoetermeerse Plas, de vaarten in de Nieuwe Driemanspolder en de vaarten in het zuidelijke veengebied

KRW-fase 3 (2022 – 2027)

Uiterlijk in 2027 moeten alle waterlichamen aan de eisen van de KRW voldoen. Hoewel Rijnland nu niet actief alle waterlichamen oppakt, voeren mogelijk wij of andere partijen hier wel werkzaamheden uit. We gaan daar actief naar op zoek. Waar dat mogelijk is passen wij onze plannen aan of vragen wij anderen dat te doen, om op die manier de waterkwaliteit en ecologie in deze waterlichamen te verbeteren. Dit noemen we meekoppelkansen. Lees meer bij KRW Synergie .

Naast deze projecten werkt Rijnland in zeer nauw overleg met de landbouwsector aan het terugdringen van emissies (meststoffen, bestrijdingsmiddelen).

Meer informatie

  • Wil je meer weten over de Kaderrichtlijn water en wat onze buurwaterschappen en de provincies doen, kijk op www.Rijnwest.nl
  • Achtergrondinformatie per KRW-locatie kun je vinden in de gebiedsdocumenten.