Landbouwportaal Rijnland voor agrariërs

Ben je agrariër in het beheergebied van Rijnland en zoek je subsidie voor het verduurzamen van jouw bedrijfsvoering? Sinds januari 2022 is het landbouwportaal geopend voor het indienen van subsidieaanvragen voor het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit. Denk aan maatregelen in het kader van erfafspoeling, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen en perceel- en oeverinrichting.

Het verstrekken van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst tot het moment dat het budget op is. In overleg met een (gratis) coach wordt de subsidie aangevraagd. Deze coach wijzen we via het subsidieportaal toe.

Bij de subsidieverordening is een maatregelenlijst opgenomen. Deze is onderaan de pagina te downloaden. Voor deze maatregelen kun je subsidie aanvragen. Op deze lijst staat ook de hoogte van het subsidiepercentage per maatregel en het maximale subsidiebedrag per maatregel. Agrariërs in Rijnlands gebied kunnen subsidie aanvragen voor de maatregelen die zijn opgenomen in het kader van de thema’s: duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, erfafspoeling en perceel- en oeverinrichting & beheer. Voor de maatregelen infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling, helofytenfilters, bovenwettelijke herinrichting oevers ter voorkoming van afkalving en de maatregelen onder het thema zoet water kun je geen subsidie aanvragen.

Meer informatie en aanvragen subsidie: