Gouda Stevige stad

Gouda Stevige stad

De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart.

Dit heeft geresulteerd in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het bijbehorende peilbesluit voor de Stadsboezem Gouda. U kunt beide documenten rechts op deze pagina downloaden.

In het najaar van 2020 hebben de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenteraad van Gouda het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het peilbesluit vastgesteld. In 2021 start de uitvoering van dit plan. Belangrijk onderdeel is een verlaging van het waterpeil in de lage delen van de binnenstad (zie onderstaande afbeelding). Doel hiervan is om veel voorkomende wateroverlast terug te dringen. Het peil wordt vanaf 2024 stap voor stap met 25 cm verlaagd. In de komende jaren wordt de peilverlaging voorbereid. In 2021 start onder andere ook een onderzoek naar de aanpak van overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad.

Aanpak urgente wateroverlast binnenstad

Meer informatie

Alle informatie over het project Gouda Stevige Stad vindt u op de website van de gemeente Gouda: www.gouda.nl/stevigestad.