Landbouw

In het programma Landbouw werken we samen met onze partners uit de agrarische sector aan het verminderen van landbouwemissies en het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten en plassen. Schoon en gezond water is goed voor iedereen. Niet alleen voor mens, plant en dier maar ook voor de economie van de agrarische sector.

Landbouw algemeen

In het programma Landbouw werken we samen met onze partners uit de agrarische sector aan het verminderen van landbouwemissies en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Akkerbouw

De akkerbouw in Rijnland concentreert zich in de gebieden Haarlemmermeer, Nieuwkoop en polder de Noordplas.

Blauwe Diensten

Door het uitvoeren van Blauwe Diensten (ook wel waterbeheerdiensten) leveren agrariërs een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie.

Bloembollenteelt

In de bloembollenteelt werken we met verschillende partijen aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en fosfaat in het oppervlaktewater.

Boomteelt

In de Greenport regio Boskoop werkt Rijnland samen met de boomkwekerijsector aan het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw werken we aan het verminderen van fosfor, stikstof en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Melkveehouderij en veenweidegebieden

In de veenweidegebieden werken we met veel agrariërs en andere partijen aan het verminderen van de nutriëntenproblematiek en aan het maai- en baggeronderhoud.