dijkdoorbraak Reeuwijk

Persbericht: Rivierkreeften niet de oorzaak van dijkafschuiving Reeuwijk

De dijkafschuiving in Reeuwijk juli 2021 is niet veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeften. Lange tijd werd door inwoners gespeculeerd over dit diertje. In samenwerking met Deltares, Wageningen Universiteit en de TU Delft heeft Rijnland daarom alle mogelijke oorzaken onderzocht.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de dijk diep in de ondergrond is afgeschoven als gevolg van verlies van stabiliteit (tegendruk). Dit blijkt het gevolg van uitgevoerde werkzaamheden in het verleden (ophoging van alleen de bovenzijde en niet het binnentalud in 1994), langzaam verlies van gewicht door het uitdrogen van het veen op de dijk en de bijzondere opbouw van de bodem op deze locatie. Hoogheemraad Bas Knapp: “Er is geen buitensporige graverij van rivierkreeften geconstateerd en de afschuiving zit veel dieper dan waar de rivierkreeften graven. Daarmee kunnen we de rivierkreeft als oorzaak uitsluiten.”

Veldonderzoek en bureaustudie

Het uitgebreide onderzoek bestond uit zowel veldonderzoek op de locatie van de dijkafschuiving, gecombineerd met een bureaustudie naar dit stuk dijk. Hieruit is feitenrelaas gemaakt over het beeld van de oorzaak van de afschuiving. “In het veldonderzoek is onder andere gewerkt met boringen in de grond, een diep gegraven sleuf en laboratorium onderzoek van grondmonsters. Daardoor weten we hoe de bodem is opgebouwd en waar de afschuiving in de dijk is ontstaan,” aldus Bas Knapp. Daarnaast is gekeken naar graverij door dieren, specifiek de Amerikaanse Rivierkreeft.

Vervolg

De oorzaak wordt nog verder uitgewerkt in een geavanceerd rekenkundig model, om de bijdrage van de verschillende oorzaken verder te bepalen. En daarmee ook te onderzoeken of andere van onze keringen een risico lopen.