Klachtenprocedure

Als iemand een klacht wil indienen worden de volgende stappen gevolgd.

 1. Een klacht moet gericht zijn tegen een gedraging (handelen of nalaten) van een bestuursorgaan, een bestuurder of een ambtenaar (of arbeidscontractanten) in de uitoefening van zijn functie tegenover een natuurlijk of een rechtspersoon
 2. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend
 3. Schriftelijk? Dan vermelden:
  - naam en adres van de indiener;
  - de dagtekening;
  - een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt
 4. Als iemand mondeling een klacht indient kan hij aan de klachtencoördinator verzoeken dit op schrift te stellen.
  Klager en klachtencoördinator tekenen dan het daarmee opgestelde klaagschrift.
  Klager krijgt een afschrift van dit klaagschrift.
 5. De klager krijgt een ontvangstbevestiging waarbij hem wordt meegedeeld hoe de verdere procedure zal verlopen en binnen welke termijn hij uitsluitsel zal krijgen.
 6. De klacht moet binnen 6 weken worden afgehandeld. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd.
 7. Van de verlenging van deze termijn wordt zowel aan klager als degene waarop de klacht betrekking heeft op de hoogte gesteld.
 8. De klacht wordt door de klachtencoördinator onderzocht.
 9. Daarbij kunnen klager en degene tegen wie de klacht zich richt zich laten horen.
 10. Daarvan kan worden afgezien als zij aangeven niet gehoord te willen worden.
 11. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 12. Als dat nodig wordt gevonden kan ook aan anderen worden gevraagd mondeling of schriftelijk een verklaring af te leggen over de klacht.
 13. De bevindingen worden door de klachtencoördinator aan het college of aan de Verenigde vergadering gerapporteerd.
 14. Afhankelijk van tegen wie de klacht zich richt neemt de Verenigde vergadering respectievelijk het college kennis van de rapportage en vormt zich een oordeel.
 15. Het college stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek en de eventuele conclusie die de Verenigde vergadering of het college daaraan verbinden. Het verslag van het horen zit daar bij.
 16. Degene waarop de klacht betrekking had, zijn leidinggevende, de klachtencoördinator en alle anderen die bij het onderzoek betrokken waren krijgen een afschrift van het oordeel.
 17. Klager wordt erop gewezen, dat als hij niet tevreden is met de afdoening van de klacht hij zich kan richten tot de Nationale Ombudsman.