Beleid schaars recht

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft beleid opgesteld voor het gunnen en toekennen van schaarse rechten. Dit beleid is vanaf 1 maart 2023 in werking getreden. Er is schaarste als de som van de omvang van de aanvragen het aantal beschikbare rechten daartoe overtreft. Rijnland is gerechtigd om over de verdeling van een schaars recht te kunnen besluiten.

Aanvullend beleid schaars recht energie en grondstoffen

Rijnland is als bronhouder verantwoordelijk voor de juiste winning en toepassing van aquathermie. Dit geldt zowel voor de winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) als voor winning uit afvalwater (TEA). Rijnland heeft hierover algemeen beleid opgesteld. Het uitgangspunt is dat Rijnland een actieve bijdrage wil leveren aan de warmtetransitie van de omgeving en hier graag met partijen over meedenkt.

Daarnaast heeft Rijnland een toetsingskader vastgesteld op basis van welke voorwaarden wellicht de winning van aquathermie is toegestaan. Zo mag de onttrekking geen significant nadelige gevolgen hebben voor Rijnlands zuiveringsresultaat en bedrijfsvoering en worden gemaakte kosten voor ontwerp en uitvoering doorberekend aan de initiatiefnemer. Belangrijk is dat er altijd toestemming nodig is van Rijnland.

Indien wij besluiten tot toekenning van het gebruik van aquathermie maken wij onderscheid tussen actief en niet-actief aanbieden van aquathermie. Het moet gaan om initiatieven met meer dan 100 aan te sluiten woningequivalenten.

  • Actief aanbieden van aquathermie doen wij openbaar als er meerdere potentiële gegadigden zijn. Dit is voor iedereen zichtbaar op onze website.
  • Niet-actief aanbieden is het geval wanneer één geïnteresseerde partij Rijnland benaderd heeft en een aanvraag heeft ingediend. Deze partij moet op basis van het beleid kunnen worden aangewezen als de enige geschikte gegadigde. Indien de aanvraag voldoet aan de eisen van het beleid, dan bestaat de kans dat wij met deze partij een overeenkomst sluiten. Voordat het zover is, publiceren wij onze beslissing op de website van Rijnland.

Bekendmakingen voornemen uitgifte schaars recht

Hieronder vindt u het stroomschema dat wij hanteren voor het toekennen van schaarse rechten, zoals de thermische energie uit afvalwater.

Publicaties

Meer weten over aquathermie?

Wilt u algemeen advies over aquathermie-initiatieven? Neem contact op. Of bekijk hier meer informatie over aquathermie.