watergang met riet en huis op achtergrond

Schouw

Wanneer schouwen we bij u?

Eén of twee keer per jaar controleert Rijnland of de overige wateren en hun oevers voldoende zijn onderhouden. Dat heet schouwen. Op de schouwkalender is te zien wanneer er in uw regio wordt geschouwd.

Schouwkalender

Download de schouwkalender

Wie onderhoudt de sloot?

Bent u (aangrenzend) perceeleigenaar van een sloot, kanaal, meer of plas, dan bent u ook degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Verderop laten wij zien hoe u het onderhoud goed uitvoert.

Wees op tijd!

Zorgt dat u tijdig uw water(en) op de juiste manier hebt geschoond. Dan voorkomt u dat Rijnland een handhavingstraject start.

Aankondiging schouw in huis-aan-huisbladen

Wij kondigen de schouw ten minste twee weken voor aanvang aan via een advertentie in de huis-aan-huisbladen.

Waarom schonen?

Sloten, kanalen, meren en plassen zijn belangrijk voor ons watersysteem. Zij zorgen voor de aanvoer, afvoer en tijdelijke berging van ons water. Te veel plantengroei en vuil in het water kunnen de doorstroom verhinderen. Daarom is het nodig dat u uw water(en) jaarlijks schoont.

U mag meer beplanting laten staan

Sinds 2018 gelden ruimere regels voor het onderhoud. Is uw water meer dan twee meter breed? Dan mag u bij het schonen aan elke oever een deel van de beplanting in het water laten staan (zie afbeeldingen verderop). Hiermee helpt u de natuur een handje.

Begroeide waterkanten zijn immers de woon- en broedplaats van allerlei dieren. Waterplanten verbeteren met hun zuurstof onze waterkwaliteit, wat gunstig is voor mens en dier. Bijkomend voordeel van deze manier van schonen is dat uw waterkant stabieler blijft.

Zo voert u het onderhoud goed uit

Hier ziet u hoe u uw water(en) correct kunt (laten) schonen. Hoeveel vegetatie u in het water mag laten staan, is afhankelijk van de breedte van uw water.

Infographic Gewoon onderhoud watergangen

Download de pdf van bovenstaande afbeelding

Check online hoeveel begroeiing u mag laten staan

In de Legger oppervlaktewateren vindt u de online viewer waarop u kunt zien in welke mate begroeiing aan de oever in uw watergang is toegestaan.

  • Kies voor 'legger oppervlaktewateren' en ga naar 'vigerende legger'.
  • Kies rechtsonder OK.
  • De kaart verschijnt; zoom in op de gekleurde aslijn in het betreffende water. Het pop-upvenster bevat alle informatie.
  • Staat er iets vermeld achter 'Categorie begroeiing'? Zo ja, dan is dit de richtlijn voor het schonen van uw sloot.

Het hele jaar door op orde

Ook buiten de schouwperioden moeten de wateren en oevers in goede staat verkeren. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Als het onderhoud niet goed is uitgevoerd

Het onderhoud moet voor aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw blijkt dat een watergang niet of onvoldoende is onderhouden, starten wij een handhavingsprocedure.

Zo'n procedure kan betekenen dat, als een onderhoudsplichtige blijft verzuimen om onderhoud uit te voeren, Rijnland via bestuursdwang het onderhoud zelf uitvoert. De kosten van de aannemer vermeerderd met de kosten voor extra toezicht en administratie worden verhaald op de onderhoudsplichtige.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Bedrijfsbureau.

Bij voorkeur via een e-mail naar schouw@rijnland.net.

Of via telefoonnummer (071) 3063590.

Voor specifieke informatie over het onderhoud van primaire wateren en/of het onderhoudsplan Schonen watergangen natprofiel belt u (071) 3063535.

Hiervoor kunt u ook het digitale meldingsformulier gebruiken.

Meer informatie?

Wellicht vindt u de informatie die u zoekt eenvoudig bij 'Veelgestelde vragen'