Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van Rijnland waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen besluiten die Rijnland heeft genomen, het niet op tijd nemen van een besluit of een afwijzing van uw aanvraag. In het schriftelijke besluit van Rijnland wordt u gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit staat onderaan het besluit.

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. U doorloopt een digitaal formulier tijdens het digitaal indienen van uw bezwaarschrift. Als u dit hele digitale formulier invult, voldoet u direct aan de indieningsvereisten. Wij ontvangen uw digitale bezwaarschrift direct nadat u dit heeft ingediend.
Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middelvan DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Als adressering gebruikt u:

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden

Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.
Daarnaast moet u het volgende vermelden in het bezwaarschrift:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De datum;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
  • De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
  • Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
  • Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Wanneer u een bezwaarschrift na deze zes weken indient, wordt deze inhoudelijk niet behandeld.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat als u uw bezwaar voor het einde van de termijn per post indient, maar dit later dan een week na afloop van de termijn door ons wordt ontvangen, uw bezwaar niet tijdig is ingediend. U loopt dit risico niet wanneer u uw bezwaar voor het einde van de termijn digitaal indient, omdat wij uw bezwaar in dat geval direct zullen ontvangen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit gewoon van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, kunt u de rechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal (via DigiD), via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, hoe gaat het nu verder?

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Rijnland heeft een onafhankelijke commissie, de Bezwaarschriftencommissie Rijnland, die adviseert over de bezwaarschriften. Op deze commissie is de Verordening behandeling bezwaarschriften Rijnland 2020 van toepassing. De commissie verzoekt het hoogheemraadschap om een verweerschrift in te dienen. Daarin staat wat de achtergrond van het besluit is. Wanneer het verweer is ingediend ontvangt u daarvan een kopie. Daarna volgt een hoorzitting, die wordt gehouden door de bezwaarschriftencommissie. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw bezwaar nader toe te lichten en vragen te stellen. Na afloop brengt de commissie aan dijkgraaf en hoogheemraden advies uit. Dijkgraaf en hoogheemraden nemen de uiteindelijke beslissing op uw bezwaar. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Dit is het einde van de bezwaarschriftenprocedure.

Infographic hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Infographic: Wat kunt u verwachten van een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland?

Duur van de procedure

Volgens de wet moet Rijnland binnen twaalf weken na het verstrijken van de zes weken, waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, een besluit hebben genomen op uw bezwaar. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken.

U krijgt schriftelijk bericht van het besluit dat op uw bezwaar is genomen en waarom dat besluit is genomen. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Het adres luidt:

Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal (via DigiD) beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Watersysteembelangen

Zoals hierboven omschreven, kunnen belanghebbenden tegen een door Rijnland genomen besluit bezwaar maken. Een van die besluiten is de watervergunning. Het komt geregeld voor dat er bezwaar wordt gemaakt tegen een watervergunning waarbij de bezwaren zien op ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld uitzichtsvermindering), geluidshinder, aatasting van eigendom, etc. Rijnland verklaart dit soort bezwaren ongegrond.

Rijnland heeft als taak het watersysteem te beheren. Het doel hierbij is het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van het watersysteem en de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Eén van de instrumenten bij die taak is de keur waarin een vergunningstelsel is opgenomen ter bescherming van de met Rijnlands taak samenhangende belangen. Bij vergunningaanvragen weegt Rijnland de aan het watersysteem gerelateerde belangen af tegenover het belang van de vergunningaanvrager om een activiteit uit te mogen voeren. Voorbeelden van een aan het watersysteem gerelateerd belang zijn de instandhouding van goede waterkeringen of van adequate afvoermogelijkheden van overtollig water,

Anders dan het Rijk, provincies en gemeenten heeft Rijnland een specifiek aangeduide (watersysteem) taak. Rijnland heeft daarom géén taken op het gebied van de ruimtelijke ordening, geluidshinder, stankbestrijding, luchtkwaliteit, openbare orde, enzovoort. Dat betekent dat Rijnland geen belangen mag en kan behartigen/afwegen die met die taken samenhangen. Bij de beoordeling in het kader van een vergunningaanvraag moet Rijnland deze 'vreemde' belangen dus buiten beschouwing laten en spelen alleen waterstaatkundige belangen een rol.

Dit is de reden dat bezwaren, die met deze ‘vreemde’ belangen samenhangen, ongegrond moeten worden verklaard.

Let wel, deze uitleg heeft niet tot doel om bezwaren te voorkomen, maar wél om duidelijkheid te verschaffen over de bezwaarmogelijkheden, zodat teleurstelling over een ongegrondverklaring van hiervoor aangeduide bezwaren kan worden vermeden.