Rijnlands vastgoed

Rijnland is eigenaar van grond, gebouwen en installaties. Een deel hebben wij nodig voor onze publieke taak zoals schoon water (zuiveringsinstallaties) of om droge voeten te houden (onder andere gemalen). Daarnaast hebben wij nog bezittingen die wij op een andere wijze gebruiken. Dit zijn onder andere de historische gebouwen in Leiden en Spaarndam, dienstwoningen en veel grond.

Uitgifte onroerend goed

In november 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over het voormalige gemeentehuis in Didam en een teleurgestelde vastgoedontwikkelaar. De gemeente verkocht de grond aan de door haar geselecteerde projectontwikkelaar. Daar was de vastgoedontwikkelaar het niet mee eens. De Hoge Raad oordeelt dat overheden op transparante wijze aan alle gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop Rijnland zijn eigendom kan verkopen.

Kopen of huren van Rijnland

Wij zijn verplicht om plannen voor verhuur of verkoop bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren.

Ge­bruik van het vast­goed

De grond en bezittingen die niet nodig zijn voor onze publieke taak, schoon water en droge voeten, proberen wij op een nuttige manier te gebruiken. Dat kan zijn verhuur van een stukje grasland of verhuur van water voor een bootje. Wij verkopen ook delen van ons eigendom aan particulieren of bedrijven. Daarnaast wonen op de Ringdijk van de Haarlemmermeer mensen in huizen die op onze grond staan. Zij hebben daarvoor een recht van opstal. Ander gebruik is er ook zoals (erf)pacht, jacht en visrechten. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over iedere soort gebruik.

In­ven­ta­ri­sa­tie (on­recht­ma­tig) ge­bruik

De afgelopen jaren inventariseerden wij het gebruik van ons eigendom. Steeds vaker constateren wij dat op verschillende locaties in ons gebied mensen zonder onze toestemming (onrechtmatig) gebruik maken van ons eigendom. Soms breidt iemand zijn tuin uit met een strook grond of meert een boot af in ons water zonder huurovereenkomst. Vaak gebeurt dat onbewust en soms bewust.

Wij proberen zolang dat binnen het beleid past, iedereen een overeenkomst aan te bieden en zullen blijven optreden tegen situaties waarin wij geen toestemming gaven of kunnen geven. Het is over het algemeen een kleine moeite om uit te zoeken wie eigenaar is van de grond of water. Heeft u een vraag of twijfelt u over wie eigenaar is, via het contactformulier kunt u ons hierover altijd een vraag stellen.

Al­ge­meen voor­be­houd

Alle offertes voor huur of koop en alle andere overeenkomsten, doen wij onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Rijnland. Alle verkopen zijn op basis van kosten koper.

Administratiekosten

Met ingang van 1 oktober 2022 rekenen wij administratiekosten voor de volgende werkzaamheden:

  • Inmeten perceel
  • Uitbrengen offerte
  • Overeenkomst na overname

Meer in­for­ma­tie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier.