Recht van opstal

Gebruikt u grond van Rijnland om te wonen, dan heeft u meestal een recht van opstal. Sinds 2007 heeft Rijnland nieuw opstalbeleid, waarbij wij het recht van opstal uitgeven voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend), nieuwe voorwaarden en nieuw retributiebeleid. Oude opstalrechten gaf Rijnland in het verleden uit voor een periode van 30 of 50 jaar. Wanneer uw huidige recht van opstal afloopt, ontvangt u een aanbod voor het vestigen van een nieuw recht van opstal. Maar er is meer mogelijk. Dat leest u hieronder.

Eeu­wig­du­rend recht van op­stal

Het nieuwe beleid geldt voor alle tijdelijke opstalovereenkomsten die aflopen. De periode van 30 of 50 jaar is voorbij. Dan geven wij het recht van opstal opnieuw uit. Dit doen wij dan op basis van het nieuwe beleid: nieuwe retributie, nieuwe voorwaarden, eeuwigdurend en iedere vijf jaar herziening van de retributie. Ook kunnen toegroeitermijnen van toepassing zijn, deze regeling geldt tot juni 2027. Met een eeuwigdurend recht van opstal is het bijvoorbeeld makkelijker uw woning te verkopen. Hypotheekverstrekkers, banken, willen graag dat de resterende looptijd van het recht van opstal langer is dan 30 jaar. Bij een heruitgifte volgens het nieuwe beleid is dat dus altijd het geval.

Ge­taxeer­de waar­de van het per­ceel

Bij het vaststellen van de grondwaarde voor het berekenen van onder andere de retributie, maken wij gebruik van de getaxeerde waarde van het gehele perceel. Dit kan de WOZ-waarde zijn of de economische waarde of een waarde op basis van een taxatie. Dit is een verandering ten opzichte van het beleid uit 2007. Wij geven het recht van opstal uit voor het gehele perceel.

Doordat in sommige gevallen de WOZ-waarde alleen het bebouwde deel van het perceel omvat, betaalt u niet de correcte vergoeding. In die gevallen gebruiken wij de economische waarde van een perceel. Dat is de waarde die de gemeentelijke taxateur toekent aan het gehele perceel: dat is dan de WOZ-waarde plus de waarde voor het onbebouwde deel. Zoals gezegd is deze waarde in veel gevallen gelijk aan de WOZ-waarde. Daarom spreken wij nu van de getaxeerde waarde van het gehele perceel.

Omdat er in het lopende jaar nog wijzigingen kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezwaarschrift), hanteren wij de getaxeerde waarde van het voorgaande jaar. Dus vraagt u in 2021 een offerte aan, dan hanteren wij de waarde van 2020.

Tus­sen­tijds be­ëin­di­gen van op­stal­recht met vaste loop­tijd

U heeft een contract voor een vaste periode van 30 of 50 jaar en het recht loopt nog slechts enkele jaren, dan kan de bank u verzoeken of adviseren dat u een nieuw recht van opstal aanvraagt. Dit noemen wij een ontbinding en heruitgifte. Het lopende recht van opstal ontbinden wij en wij geven een nieuw, eeuwigdurend, recht van opstal uit. Het voordeel is dat u direct beschikt over een eeuwigdurend recht van opstal. Ook krijgt u nieuwe voorwaarden, een nieuwe retributie en herzien wij de retributie iedere vijf jaar. Tot juni 2027 zijn toegroeitermijnen van toepassing. Wij hebben dus twee soorten contracten: oude contracten voor bepaalde termijn en contracten die wij volgens het nieuwe beleid uitgeven.

Geen af­koop

U kunt de verplichting tot betalen van retributie niet meer afkopen. Een eeuwigdurend recht van opstal kent geen einddatum.

Ei­ge­naar wor­den van het per­ceel, koop bloot-​​eigendom

Het is ook mogelijk om grond van het gehele perceel waar het recht van opstal op is gevestigd, te kopen. Dit heet dan koop van het bloot-eigendom. U vraagt hiervoor een offerte aan en als u akkoord gaat, wordt u volledig eigenaar van het perceel en betaalt géén jaarlijkse vergoeding meer. Ook bij verkoop van de woning zal het feit dat u volledig eigenaar bent van perceel en opstal, een voordeel kunnen zijn. Indien een taxatie nodig is, komen de taxatiekosten voor uw rekening. Vooraf informeren wij u over de kosten. Iedere offerte is drie maanden geldig en is onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Rijnland. Op grond van het aanvullend vastgoedbeleid moet uw aanvraag voldoen aan de daar genoemde eisen. Is dat het geval dan publiceren wij het voornemen tot verkoop van het bloot-eigendom.

Be­drij­ven

Percelen met niet-woon functies (bedrijven) laten wij taxeren. Voor deze percelen hanteren we verder dezelfde werkwijze als voor woningen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier.