Bovenlanden Aalsmeer / Westeinderplassen

We wonen aan het water, genieten op de fiets of in ons bootje van de waternatuur en gaan op een mooie zomerdag graag zwemmen. Plekken waar we dat zoal doen, zijn Bovenlanden Aalsmeer en de Westeinderplassen. Om nog lang van dit mooie water te kunnen blijven genieten, gaan we er aan de slag.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

Het gebied Bovenlanden Aalsmeer loopt vanaf de Mr. Jac. Takkade in Aalsmeer tot en met de Rietlanden bij Leimuiden. Westelijk vormt de Ringvaart de begrenzing, oostelijk de Westeinderplassen. De ecologische waterkwaliteit in dit gebied en in de Westeinderplassen is niet in balans. Uit onderzoek blijkt dat het goed zou zijn als er meer waterplanten en in het water levende kleine dieren voorkomen, zoals slakken, libellenlarven, kokerjuffers en muggenlarven.

Daarom gaan we er aan de slag, samen met de omgeving. In de periode 2016-2018 onderzoeken we samen met vertegenwoordigers uit het gebied welke maatregelen we kunnen nemen en welke daarvan het meest positieve effect hebben, waardoor op termijn de ecologische waterkwaliteit vooruit geholpen wordt.

Wat gaan we doen?

In 2018 werken we een aantal concrete maatregelen uit. Om het aantal in het water levende kleine dieren te vergroten, worden onder andere natuurvriendelijke oevers ontwikkeld. Deze oevers hebben een gelei­delijke overgang van water naar land. Dat geeft (water)dieren en -planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Daarnaast  onderzoeken we bijvoorbeeld hoe bepaalde stukken oever die al bestaan, beschermd kunnen worden tegen afkalving.

Wat is de planning?

Onze planning is dat de concrete maatregelen uiterlijk in het 4e kwartaal van 2018 zijn uitgewerkt en uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 gerealiseerd zijn.

Wat merkt u ervan?

Zodra we concreter aan kunnen geven welke effecten de maatregelen hebben op het gebruik van de plas en de omgeving, plaatsen we dat op deze webpagina.

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Bovenlanden en de Westeinderplassen zijn twee van deze 40 KRW-waterlichamen.

Laatste nieuws

Het Eendegat

Het Eendegat is een van de vier locaties waar de Stichting Bovenlanden voor Rijnland maatregelen uitvoert. De ontwerpen van de maatregelen zijn in samenspraak met  een klankbordgroep van belanghebbenden opgesteld. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een opgave voor de waterkwaliteit in dit gebied. De Stichting Bovenlanden heeft eigendom in en veel kennis over het gebied. Dit heeft geleid tot een overeenkomst voor de uitvoer van maatregelen op vier locaties. De Stichting is op het moment hard bezig met de uitvoer van de maatregelen bij het Eendegat. Het Eendegat is een restant van een legakker. In de praktijk moet het ook allemaal weer kloppen, vandaar dat de legakker de kadastrale grenzen heeft gekregen en daardoor is uitgevoerd met het zogenaamde puntje van Cor (zie foto 2).

De beschoeiing staat ongeveer 5 cm boven water en werkt al goed aan de bescherming tegen golfslag en stroming.

Ontwerptekening

Afbeelding: Ontwerp tekening

Oude situatie

Afbeelding: Oude situatie

Nieuwe situatie met het puntje van Cor

Afbeelding: Nieuwe situatie

Vervolg

Er staan nog een aantal maatregelen op stapel in het gebied. In het noordelijkste puntje van de Bovenlanden met Landschap Noord-Holland, middenin de Bovenlanden  boven de Waterwolf tunnel met de Stichting Bovenlanden en op de Westeinderplassen zelf. Zodra deze meer concreet en uitgewerkt  zijn, zullen we dat melden.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over Bovenlanden Aalsmeer, stuur dan een e-mail naar DeBovenlandenenWesteinderplassen@rijnland.net of neem telefonisch contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.