Droogte en zoetwatervoorziening

We werken aan voldoende zoet water voor iedereen.

De beschikbaarheid van voldoende zoet water is niet vanzelfsprekend. Voldoende aanvoer van zoet water is nodig voor stabiele kades en om bodemdaling te voorkomen of beperken. Ook agrariërs en kwetsbare natuurgebieden zijn afhankelijk van zoet water. In droge perioden is er risico op watertekort of oplopende zoutgehalten. Daarom zet Rijnland zich maximaal in om problemen te voorkomen.

Verzilting

Droogte is in het gebied van Rijnland vooral een probleem vanwege de verzilting. Verzilting is het steeds zouter worden van water. Dat kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Zoute kwel komt in diepe polders en droogmakerijen in de sloten en vaarten terechtkomt.
  2. Het water in de Hollandse IJssel, bij ons inlaatpunt in Gouda, wordt steeds zouter. Bij lage rivierafvoeren treedt er verzilting van de Hollandse IJssel op. Maar ook via de sluizen van Spaarndam kan zout water van buiten Rijnland in het Rijnlandse watersysteem terechtkomen.

droogte

Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen (KWA)

Om bij verzilting van de Hollandse IJssel toch zoet water te kunnen aanvoeren, is de KWA bedacht. Hiermee kan zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek via het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) aangevoerd worden.

Door klimaatverandering en sociaaleconomische veranderingen neemt het risico op verzilting van de Hollandse IJssel toe. Hierdoor zal de KWA vaker en langer ingezet moeten worden. Om dit te ondersteunen, wordt de KWA op dit moment groter en robuuster gemaakt. Uiterlijk in 2023 moet de capaciteit van de KWA vergroot zijn van 7 m3/s naar circa 14,5 m3/s. De vergroting van deze capaciteit is onderdeel van de eerste fase van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW).

Robuuste doorvoer Krimpenerwaard (RDKW)

Ook met het vergroten van de KWA is er in droge perioden onvoldoende zoet water om in de volledige watervraag te voorzien. Daarom wordt een doorvoerroute door de Krimpenerwaard (RDKW) als optie onderzocht. De komende jaren wordt verkend hoe via deze route circa 5,5 m3/s extra zoet water kan worden aangevoerd vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel. In uiterlijk 2028 moeten de maatregelen hiervoor zijn uitgevoerd.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Waterbeschikbaarheid

We nemen ook zelf maatregelen om zuinig en doelmatig met het beschikbare zoet water om te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slim doorspoelen van polders. En aan het instellen van flexibele waterpeilen. Toch zijn er ondanks al deze maatregelen nog steeds risico’s dat er tekorten aan zoet water optreden.

Met Waterbeschikbaarheid brengen we de beschikbaarheid van zoet water en risico’s op zoetwatertekorten in beeld. Hierdoor weet je wat je van ons kunt verwachten en waar jouw eigen verantwoordelijkheid ligt. Helderheid over de beschikbaarheid van zoet water helpt jou bij het nemen van (investerings) beslissingen. Met Waterbeschikbaarheid willen we ook het zoetwaterbewustzijn vergroten en zuinig watergebruik bevorderen.

Over waterbeschikbaarheid

Meer informatie

Actuele informatie over droogte en zoetwatervoorziening binnen Rijnland en verwachtingen voor de komende 1 á 2 weken vind je in de zomermonitor.